Версия за печат

BG-Смолян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД, бул. България №2, За: Виктория Санкова, Недялка Стаевска, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@abv.bg, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mbalsmolyan.com/.

Адрес на профила на купувача: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150120oTty2394817.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ - Смолян АД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39831000, 33711610, 39830000, 19520000, 19640000

Описание:

Перилни и почистващи препарати
Шампоани
Почистващи продукти
Пластмасови продукти
Големи и малки пликове за смет от полиетилен


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Съгласно техническа спецификация – Приложение № 1.1 2. Посочените в спецификацията количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост. 3. Участниците трябва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици/артикула/ по отделно, включени в обособената позиция /за ОП № №1,2,3,4 и 5/. За обособена позиция № 6 участниците може да представят предложение за отделен номенклатурен ред.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

склад на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.1.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие; 1.2. Представяне на участника – подписано и подпечатано от законния представител на участника – Приложение №3; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката Приложение № 1 и Техническа спецификация – Приложение № 1.1 3. Заверено от участника копие на разрешение за пускане на пазара на биоцид или удостоверение за регистрация на биоциден препарат, издадено от министъра на здравеопазването по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси- за обособена позиция №1 номенклатурна единица №1. 4. Информационен лист за безопасност и Инструкция за ползване-за обособени позиции №№1 и 2. 5. Декларация за приемане клаузите на договора /свободен текст/. 6. Схема за пране на нормално замърсено пране, силно замърсено пране и операционно силно замърсено пране за обособена позиция № 1 и 2. 7. При подаване на офертата участникът трябва да представи количество от перилните препарати за тестване на качеството по обособена позиция № 1 и 2 /за точки № 2,3 и 4 от Техническата спецификация/ достатъчно за 50 кг. нормално замърсено пране, за 50 кг. силно замърсено пране и за 50кг. операционно силно замърсено пране по предложените схеми. 8. Декларация, че при сключване на договора фирмата-изпълнител ще предостави дозиращи системи за срока на договора за обособена позиция № 1. 9. Съгласно чл.16г, ал.1 Поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в частност за СОП №6. В представянето на кандидата или участника, което се съдържа в Приложение №3, съответно в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания, или еквивалентен регистър на държавата – членка на Европейския съюз. В случай на участие в процедурата на специализирани предприятие или кооперации на хора с увреждания за горепосочените обособени позиции и при условие, че те отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение на изискванията за изпълнение на поръчката 10. Ценово предложение съдържащо: 10.1. Образуване на предлаганата цена: Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена, с ДДС и всички разходи до краен получател – склад на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, бул. България №2. Цената се посочва за всяка номенклатурна единица и всяка обособена позиция по отделно. Участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция за обособени позиции №№1,2,3,4 и 5.Оценката ще се извършва на обща стойност за обособената позиция. За обособена позиция № 6 участниците може да представят предложение за всеки отделен номенклатурен ред. Оценката ще се извършва за всеки отделен номенклатурен ред в обособената позиция. Ценовото предложение - Приложение № 2 да бъде представено на хартиен и оптичен носител (CD), подписано на всяка страница и подпечатано с печата на участника. При различие между единичните цени и калкулираната обща стойност, за валидни се считат представените единични цени, като общата стойност се преизчислява съобразно единичните цени. 11. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок от 12 месеца или до подписване на нов договор със същия предмет по реда и при условията на ЗОП, или до изчерпване на стойността на обществената поръчка по настоящия договор. 12. Датата, мястото и часът на отваряне на офертите са: на 29.01.2015 год. от 15:00 часа в заседателната зала на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян, бул. България №2. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП. 13. Неразделна част от настоящата публичната покана са Техническо предложение за изпълнение на поръчката Приложение № 1, Техническа спецификация – Приложение № 1.1, Приложение № 2 - Ценово предложение, Приложение №3 - Представяне на участника и Приложение №4 - Проект на договор, които са достъпни на Профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/01/2015