Версия за печат

BG-Годеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЗДП ТП ДГС Годеч, пл."Свобода" №3, За: Нели Милкова Нанкова - Николова, Република България 2240, Годеч, Тел.: 088 2697424, E-mail: dgsgodech@av.bg

Място/места за контакт: гр.Годеч, пл."Свобода" №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150119fWhS4091740.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на стационарен интернет за нуждите на ТП ДГС Годеч” с максимална прогнозна стойност на поръчката 300/триста/ лева, със срок на изпълнение 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72410000

Описание:

Услуги на доставчици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Годеч, гр.Годеч, пл."Свобода" №3

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За реализиране на поръчката Доставчикът трябва да: 1. Поддържа изградената мрежа до адреса на клиента. За доказателство е необходимо да се посочи описание на връзките и скоростите, както и типа на предоставената за ползване свързаност. 2. Разполага с център за техническа поддръжка и да осигурява непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, (представя се декларация). 3. Разполага с Help Desk система (система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) с регистриране на заявки за инциденти по телефон и чрез е-mail (представя се декларация в свободен текст). 4. Предостави Високоскоростен интернет с неограничен трафик, скорост на download не по-малка от 8 Mbps и скорост на unload не по-малка от 1 Mbps. 5. Предостави реален и статичен IP адрес, с възможност за добавян/конфигуриране на нови (до два броя) статични IP адреси към мрежа на клиента. 6. Предостави възможност за регистрация и поддръжка на Домейн на Клиента, за срока на Договора. Техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническата оферта на участника, която представлява неразделна част от договора. За случаите, неописани в настоящото техническо задание, договора и приложенията към него важат Общите условия. Участниците задължително подават оферта за целия обем на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/01/2015