Версия за печат

BG-Видин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална Здравноосигурителна каса / НЗОК /, чрез Районна Здравноосигурителна каса / РЗОК / Видин, Видин, бул „Панония” № 2 п.к. 2, За: Елеонора Цолова Микова, РБългария 3700, Видин, Тел.: 094 609859, E-mail: vidin@nhif.bg, Факс: 094 609811

Място/места за контакт: Видин, бул „Панония” № 2 п.к. 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg/web/guest/101.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/101.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Видин. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА: 1. Външно измиване на автомобил – един или два пъти месечно, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобилите със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника.; 2.Цялостно измиване и почистване на автомобил – един път месечно, включващо описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на стъклата, почистване на праговете; 3. Измиване на двигател се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил.; 4. Пране на тапицерия се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил.; 5. Срок за приемане на автомобил за почистване и измиване – без заявка до 1 час от пристигането в автомивката и със заявка до 10 минути след пристигането в автомивката. Заявяването се извършва от упълномощено лице, по телефон или по електронна поща.; 6. Ежемесечно до края на текущия месец да се съставя опис за извършените през месеца услуги.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90917000

Описание:

Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на 2/два/ бр. служебни автомобили на РЗОК-Видин, за 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата и единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност.; 2. За тях да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец; 3. Да представят подписана и подпечатана оферта за изпълнение на поръчката, която да съдържа техническото и финансовото предложение и срок за изпълнението й. Офертата се изготвя и подава на български език, като за чуждестранните участници документът за актуална регистрация да е в официален превод, а останалите документи, които прилага - в превод.; 4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ценовата оферта трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” поставен в плика с офертата. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции; Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат; Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице. Ценовото предложение следва да бъде изготвено по образец на ценова оферта и трябва да отговаря на следните изисквания: - Предложената ценова оферта да съдържа единичните цени в лева с ДДС, за външно измиване на автомобилите, цялостно измиване и почистване на автомобилите, измиване на двигател, пране на тапицерия.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/01/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/101 Офератата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице и се представя лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Срок на валидност на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни считано от датата на подаване на офертите. Предложения се приемат всеки работен ден от 8:00ч. до 16:30ч., от служителите в деловодството на РЗОК-Видин, на адрес гр.Видин,бул.Панония – 2, стая 106 с краен срок 28.01.2015г. Важи датата на пощенското клеймо.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/01/2015