Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Държавно горско стопанство-Добрич"ТП на "СИДП"гр.Шумен, ул."Марин Дринов"5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=230.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Физическа охрана на горски разсадник "Дъбовете" в гр.Добрич

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Eдин охранителен пост, стойност на поръчката до 1458 лв./месец, и до 17500 за срока на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Добрич, горски разсадник "Дъбовете", местност "Кобаклъка"

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Какво ще се доставя/извършва) Обществена поръчка възлагана чрез: ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на ЗОП. Наименование на поръчката: „Физическа охрана на горски разсадник "Дъбовете" в гр.Добрич” Обект на поръчката: УСЛУГА Предмет на поръчката: Охранителни услуги Код по CVP: 79713000 Срок на договора: не по-рано от 31.12.2015г. и не по-късно от 28.02.2016 г. 2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Къде ще се извършва) гр.Добрич, горски разсадник "Дъбовете", местност "Кобаклъка" 3. КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ един охранителен пост 4. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ делнични дни 12 ч. нощен наряд, празнични и почивни дни 24ч. Денонощен наряд.. 5.НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА. Съгласно техническото предложение на участника. 6. СПЕЦИАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА Участника и отговорните за изпълнението на услугата негови служители трябва да отговаря на изискванията на ЗЧОД.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/01/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

„Физическа охрана на горски разсадник "Дъбовете" в гр.Добрич” Срок на договора - 31.12.2015г. / 28.02.2016 г. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 90 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 Дата, час и място на отваряне на офертите - 14.00 ч. на 27.01.2015 г. на адрес гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 Адрес на „Профила на купувача” http://dgsdobritch.dpshumen.bg Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изискват представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си следните документи: Наименование на документа Цел/минимално изискване Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (по образец към документацията) Документи за представяне на участника (чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП) Представяне на участника съгласно с посочване на ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”а” от ЗОП - по образец Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”б” (по образец ) Подава се и от подизпълнителя-чл.47, ал.8 ЗОП. Доказателства за притежание на специално разрешение (лиценз) или членство в определена организация, ако такова е необходимо за изпълнение на услугата (съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”в” във вр.с чл.49, ал.2 от ЗОП Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образеца към документацията). Декларация, че участникът приема условията на проекто договора(по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образеца към документацията) Декларация, по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно удостоверение за актуално състояние Списък на техническите лица, вкл.на тези отговарящи за контрола на качеството (чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП) Участника е обезпечен с кадри за изпълнението на поръчката, като разполага с минимум: - 4 /четирима/ диспечера - трима охранители -двама охранители-водачи на служебни автомобили Декларация за техническото и материално оборудване с което разполага участника за изпълнение на поръчката (чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП) Участника да разполага с: 1/ Диспечерски пункт в гр.Добрич осигуряващ 24ч. дежурство 2/ Минимум 1 бр. лек патрулен автомобил и 1 бр. високопрогодим патрулен автомобил. Автомобилите да са базирани в гр.Добрич, и да обслужват гр.Добрич Заверено от участника копие на сертификати -система за контрол на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентен - Участника предлага качествено изпълнение - за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 1801:2007 или еквивалентен - участникаи поема отговорност за условията на труд на служителите си. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4; Ценово предложение

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/01/2015