Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Държавно горско стопанство-Добрич"ТП на "СИДП"гр.Шумен, ул."Марин Дринов"5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=221.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на услуга по заявка за "Зареждане на касети с тонер и рециклиране"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125110 (DA37) , 30125120 (DA37)

Описание:

Тонер за лазерни принтери/факс машини (Рециклиране )
Тонер за фотокопирни машини (Рециклиране )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Около 65 бр. рециклиране и пълнене с тонер за общо 13 бр.устройства посочени в спецификацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Добрич, гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Описание на предмета на поръчката 1. Получаване на тонер касетата от адреса на възложителя, транспортиране до офиса на изпълнителя 2. Рециклиране - разглобяване, почистване, смяна на всички износени части-при необходимост. 3. Пълнене с качествен плътен тонер, сглобяване, тестване на принтер 4. Доставка до адреса на възложителя. Обем Около 65 бр. рециклиране и пълнене с тонер за общо 13 бр.устройства посочени в спецификацията. Изисквания към качеството на изпълнението: При некачествен печат, т.е ако качеството на отпечатаните копия до достигане на брой равняващ се на мин. 80% от броя копия посочен от производителя на оригиналната касета, е по-лошо от качеството на първото копие, отпечатано след рециклирането и пълненето с тонер на съответната касета, възложителя има право от свое име и сметка на изпълнителя да предостави касетата за рециклиране и пълнене с тонер на избран от него изпълнител, на цена не по-висока от най-високата цена предложена на възложителя от участниците в проведените от него избори на изпълнител на същата поръчка. Възложителя има право да прихване платените от него суми от задълженията си към изпълнителя. В случай на некачествен печат, Възложителя има право да прекрати договора и да издаде удостоверение за отрицателна оценка на изпълнението. Качеството на извършената услуга се доказва чрез сравняване на разпечатка от принтера на показанията на брояча му към момента на поставяне на рециклираната и напълнена с тонер касета, и разпечатка на показанията на брояча на същия принтер, от която да е видно, че с поставената касета не е достигнат максималния броя на отпечатаните копия с необходимото качество (по –голям от 80% от броя копия посочен от производителя на оригиналната касета). Срок за изпълнение на заявка Срок за изпълнение на подадена заявка- до 2 работни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/01/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на договора - 31.12.2015 г., или изчерпване на ресурса Срок на валидност на офертите - не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 Дата, час и място на отваряне на офертите - от 08.30 часа на 27.01.2015 г. на адрес гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 Адрес на „Профила на купувача” http://dgsdobritch.dpshumen.bg Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията участниците обстоятелства и да изискват представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си следните документи: Наименование на документа Документи и информация в Плик № 1 с надпис „Документи” Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (по образец към документацията) Документи за представяне на участника (чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП) Представяне на участника съгласно с посочване на ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”а” от ЗОП - по образец ) Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”б” (по образец ) Подава се и от подизпълнителя-чл.47, ал.8 ЗОП. Доказателства за регистрация в търговски регистър (съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”в” от ЗОП) Документи за доказване допустимостта на участника и подизпълнителите Копие на Договора за обединение, когато участникът е обединение и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгл.чл.56, ал.1, т.2); Документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият обединението, когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението(съгл.чл.56, ал.1, т.2); Декларация, че участникът приема условията на проекто договора(по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образеца към документацията) ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Декларация, по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно удостоверение за актуално състояние Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение. Ценово предложение

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/01/2015