BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД, ул. "Д-р Илиев Детския" №1, За: Милена Йорданова - икономист обществени поръчки, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//mbalgabrovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/invitations/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробно описана в техническото задание на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30730 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ Габрово

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. 2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в поканата и документацията за участие и да бъде оформена по приложените към нея образци. 3. Всеки участник може да представя само една оферта.Участникът може да участва за една, за няколко или за всички обособени позиции; 4. Офертата трябва да бъде представена на български език. 5 Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде официален. 6. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат (когато е приложимо) на лицето, представляващо участника или изрично упълномощено от него лице. 7. Всички необходимите документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, посочен в настоящата документация за участие. 8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, посочени в поканата. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, търговец по смисъла на ТЗ, което притежава издадени от компетентен орган и валидни към датата на подаване на офертата: 1.1. лиценз / разрешение за извършване на застрахователна дейност; 1.2.лиценз / разрешение за съответния вид застраховка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

3.1 Показатели за обособена позиция 1 – Застраховка Имущество на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД: Технически оценка (ТОИП) с тежест 25 точки: ТОИП = КИП1 + КИП2 КИП1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 5%; КИП2 – брой допълнително покрити рискове – тежест 15%; Икономически оценка (ИОИП) с обща тежест 80 точки: ИОИП = КИП3 КИП3 – размер на застрахователната премия – тежест 80%; 3.2 Показатели за обособена позиция 2 – Застраховка Всички рискове на медицинска апаратура и електронно оборудване на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД: Технически оценка (ТОИ) с тежест 40 точки: ТОИ = КИ1 + КИ2 КИ1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 5%; КИ2 – брой допълнително покрити рискове – тежест 10%; КИ3 – покрити рискове за щети в резултат на “ късо съединение и токов удар – тежест 25%. Икономически оценка (ИОИ) с обща тежест 60 точки: ИОИ = КИ4 КИ4 – размер на застрахователната премия – тежест 60%; 3.3 Показатели за обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД: Технически оценка (ТОП) с тежест 30 точки: ТОП = КП1 + КП2 КП1 – ретроактивен период – тежест 15%; КП2 – брой изключени рискове (минимум 1) – тежест 15%; Икономически оценка (ИОП) с обща тежест 70 точки: ИОП = КП3 КП3 – размер на застрахователната премия – тежест 70%; 3.4 Показатели за обособена позиция 4 – Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД: Технически оценка (ТОГ) с тежест 10 точки: ТОГ = КГ1 КГ1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 10%; Икономически оценка (ИОГ) с обща тежест 90 точки: ИОГ = КГ2 КГ2 – размер на застрахователната премия – тежест 90%; 3.5 Показатели за обособена позиция 5 – Застраховка „Каско на СПС” собственост на МБАЛ Д-р Тота Венкова АД: Технически оценка (ТОК) с тежест 10 точки: ТОК = КК1 КК1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 10%; Икономически оценка (ИОК) с обща тежест 90 точки: ИОК = КГ2 КК1 – размер на застрахователната премия – тежест 90%; 3.6 Показатели за обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД: Технически оценка (ТОМ) с тежест 10 точки: ТОМ = КМ1 КМ1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 10%; Икономически оценка (ИОМ) с обща тежест 90 точки: ИОМ = КМ2 КМ2 – размер на застрахователната премия – тежест 90%; 3.7 Показатели за обособена позиция 7 – Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ на МБАЛ Д-р Тота Венкова АД: Технически оценка (ТОО) с тежест 20 точки: ТОО = КО1 + КО2 КО1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 5%; КО2 – брой изключени рискове (минимум 1) – тежест 15%; Икономически оценка (ИОО) с обща тежест 80 точки: ИОО = КО3 КО3 – размер на застрахователната премия – тежест 80 %; Комплексната оценка (КОО) за всяка оферта за Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ на МБАЛ Д-р Тота Венкова АД, представлява сбор от точките на техническата оценка и икономическата оценка и се изчислява по формула: КОО = ТОО + ИОО

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 27.01.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката). Пълен достъп до документацията може да намерите на адрес: Профила на купувача на МБАЛ Габрово на адрес: http//mbalgabrovo.com – Профил на купувача –http://zop.mbalgabrovo.com/invitations/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/01/2015