Версия за печат

BG-гр.Генерал Тошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство "Генерал Тошево " към ДП "СИДП" Шумен, ул."Трети март" №42, За: инж.Димитър Иванов- лесничей при ТП ДГС Генерал Тошево, РБългария 9500, гр.Генерал Тошево, Тел.: 05731 2105, E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Генерал Тошево, обл.Добрич, ул."Трети март" №42

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsgtoshevo.dpshumen.bg/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b2%d0%b0%d0%bd/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Обслужване на работещите в ТП „ ДГС Генерал Тошево” от регистрирани служби по трудова медицина за 2015г., вкл. осъществяване на дейности по подпомагане на ТП „ДГС Генерал Тошево” при осигуряване здравословни и безопасни условия на труд, оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и предприемане на необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на риска”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Технически параметри на поръчката: 1.Здравно обслужване на 30 броя служители при ТП ДГС Генерал Тошево, включващо: 1.1. Анализ на заболяемостта, свързан с резултатите от периодичните медицински прегледи 1.2.Изготвяне /актуализация на здравни досиета на работещите/ . Поддръжка на електронно здравно досие 1.3.Анализ на заболеямостта във връзка с временна нетрудоспособност . Цялостна компютърна обработка на данните от издадените болнични листове /БЛ/ за временна нетрудоспособност. 2.Оценка на риска на ново работно място. 3.Годишен абонамент: 3.1.Експертна помощ по усъвършенстване и актуализация на фирмената документация за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 4.Допълнителни услуги, включващи: 4.1.Периодично обучение , съгласно Наредба РД 07-2 от 16.12.2009 г. 5.Измервания на параметрите на работната среда, чрез организиране на специализирани измервания за определяне факторите на работната среда, включващо: 5.1.микроклимат, шум, осветеност 5.2.измервания на ел.безопасност 5.3.други в зависимост от трудовата дейност Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2015г

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево, обл.Добрич, ул."Трети март" №42

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения(не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта) Участниците трябва да притежават регистрация в публичния регистър на МЗ на службите по трудова медицина, съгласно чл. 25г, ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд Участниците трябва да имат квалифициран персонал за извършване на услугата, който следва да бъде ангажиран през целия срок за изпълнение на договора. Участникът да разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Генерал Тошево” ,гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул."Трети март" №42 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 26.01.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. Комуникацията между страните ще се осъществява по ел. път по реда на закона за електронните съобщения и ел. подпис, по пощата чрез писмо с обратна разписка или връчване на участника. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Оферта по образец Актуално удостоверение за регистрация в публичния регистър на МЗ на службите по трудова медицина, съгласно чл. 25г, ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). Ценово предложение, съгласно образеца към документацията.. Предложената цена следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба. Списък на лицата(свободен текст), които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, придружен с копие от дипломи, удостоверяващи образованието и професионалната имквалификация – съответната призната специалност на лицата (заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). Техническо предложение- по образец Декларация за запознаване с условията и приемане на договора- по образец Декларация за ЕИК СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 27.01.2015г. от 14.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Генерал Тошево, обл.Добрич, ул."Трети март" №42. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/01/2015