Версия за печат

BG-гр.Генерал Тошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство "Генерал Тошево " към ДП "СИДП" Шумен, ул."Трети март" №42, За: инж.Димитър Иванов- лесничей при ТП ДГС Генерал Тошево, РБългария 9500, гр.Генерал Тошево, Тел.: 05731 2105, E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС "Генерал Тошево" , гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул."Трети март" №42

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsgtoshevo.dpshumen.bg/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b2%d0%b0%d0%bd/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите в ТП ”Държавно горско стопанство Генерал Тошево”, предвидени в Приложение № 5 на Наредба №3 от 28. 02. 1987год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, по реда и при условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с прогнозен списъчен състав от 30/тридесет/ работници и служители , в т.ч. 24 броя мъже и 6 броя жени.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Техническа спецификация за услуга, в съответствие с §1, т.31 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки за услуга - изисквания към характера на услугата «Изпитване и методи на изпитване» - обем на периодичните медицински прегледи и лабораторни изследвания за 1 (едно) лице. І.Медицински прегледи, включващи: 1. Всеки служител на ТП „ДГС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” ще премине медицински прегледи от лекари – специалисти, включващи: 1.1. Терапевт със снемане на общ здравен статус, извършване на електрокардиограма за регистриране на болести на кръвообръщението. 1.2. Невролог със снемане на общ неврологичен статус за регистриране на болести на мускулно-скелетната и нервната система. 1.3. Офталмолог с изследване на зрителна острота и рефракция за регистриране на болести на окото и придатъците му (изследване с рефрактометър) като при необходимост се издава рецепта за очила. 1.4. Ехографско изследване на коремни органи – за мъжете и ехомамография / мамография – за жените по избор. 1.5.Преглед от специалист АГ с цитонамазка- за профилактика на онкозаболявания при жените ІІ. На всеки служител на ТП „ДГС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” ще се извършат следните медицински, изследвания включващи: 2. Лабораторни изследвания на: 2.1. Кръв (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, хематокрит, глюкоза, липиден профил, холестерол, HDL холестерол, триглицериди, кръвна захар и гликиран хемоглобин, АСАТ, АЛАТ); PSA туморен маркер - за мъжете. 2.2. Урина (белтък, кетони, кръв, уробилиноген, билирубин, захар). 2.3. Пакетните цени за извършване на медицинските прегледи ще се заплащат за реално извършен пакет услуги за всяко явило се лице. 2.4. Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2015г. Прогнозен брой работници и служители на ТП ДГС Генерал Тошево, които подлежат на периодични медицински прегледи: 30/тридесет/ работници и служители , в т.ч. 24 броя мъже и 6 броя жени. Забележка: Посочените прогнозни бройки работници и служители, подлежащи на периодични медицински прегледи, отразява числеността на персонала на стопанството към момента на публикуване на поканата. Възложителят не носи отговорност за неявяването на своите работници и служители на медицинските прегледи. Възложителят си запазва правото в рамките на срока на договора и определния прогнозен финансов ресурс за поръчката , да възлага на изпълнителя извършване на медицински преглед на новопостъпили служители, след изрична писмена заявка. Размерът на дължимата сума за медицински преглед на новопостъпили служители ще бъде определян съгласно ценовото предложение на изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

оборудвани лечебни заведения, посочени в техническото предложение на изпълнителя

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения(не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта) Участниците трябва да притежават регистрация за извършване на дейност като лечебни заведения, съгласно чл. 40 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Участниците трябва да имат квалифициран персонал за извършване на периодични медицински прегледи, с право да упражнява медицинска професия по реда на Раздел II, Глава седма от Закона за здравето, който следва да бъде ангажиран през целия срок за изпълнение на договора. Участникът да разполага с необходимата техническа обезпеченост, в т.ч. автоматизирана система за обработка на данните и анализ на специфичната медицинска информация, свързана с провеждането на профилактичните медицински прегледи, като техниката и консумативите за извършване на профилактичните медицински прегледи следва да бъдат осигурени от участника и са за негова сметка, съгласно техническото задание към документацията за участие. Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Генерал Тошево” ,гр.Генерал Тошево, п.к.9500, обл.Добрич, ул."Трети март" №42, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 26.01.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. Комуникацията между страните ще се осъществява по ел. път по реда на закона за електронните съобщения и ел. подпис, по пощата чрез писмо с обратна разписка или връчване на участника. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Оферта по образец Актуално удостоверение за регистрация на лечебното заведение съгласно чл. 40, ал. 9 от ЗЛЗ, от което да са видни видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). Ценово предложение, съгласно образеца към документацията.. Предложената цена следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба. Списък на лицата(свободен текст), които ще извършват периодичните медицински прегледи, придружен с копие от дипломи, удостоверяващи медицинското им образование и професионалната квалификация – съответната призната специалност на лицата (заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). Декларация от участника, че квалифицирания персонал, който ще извършва периодичните медицински прегледи, ще бъде ангажиран през целия срок за изпълнение на договора. (свободен текст) Списък-декларация от участника, че същия има на разположение собствени или наети оборудвани кабинети и лаборатории за извършване на прегледите и изследванията с посочване на адресите им (свободен текст) и заверени ксерокс копия на документите, удостоверяващи, че са собствени на участника, договори за наем или доказателства, че са собствени или наети от подизпълнител. Техническо предложение- по образец Декларация за запознаване с условията и приемане на договора- по образец Декларация за ЕИК СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 27.01.2015г. от 13.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, п.к.9500, ул."Трети март" №42. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/01/2015