Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=950.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на строителни материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”, необходими при възникване на аварийни ситуации и за рутинни строителни работи. До участие в обществената поръчка се допускат търговци на строителни материали, разполагащи със собствени или наети бази на територията на дружеството, в зависимост от съответната обособена позиция. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44110000

Описание:

Строителни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация в Приложение № 1-10 стр., което може да бъде получено от горепосочения адрес на "Профил на купувача". Количествата ще се закупуват в зависимост от нуждите на Дружеството. Обществената поръчка е с пет обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1, с наименование: „Доставка на строителни материали за нуждите на район Чирпан”– 5 000 лв. без ДДС; - Обособена позиция № 2, с наименование: „Доставка на строителни материали за нуждите на район Раднево” – 5 000 лв. без ДДС; - Обособена позиция № 3, с наименование: „Доставка на строителни материали за нуждите на район Гълъбово” – 5 000 лв. без ДДС; - Обособена позиция № 4, с наименование: „Доставка на строителни материали за нуждите на район Казанлък” – 10 000 лв. без ДДС; - Обособена позиция № 5, с наименование: „Доставка на строителни материали за нуждите на район Тополовград” – 5 000 лв. без ДДС. В поръчката може да се участва за една или повече обособени позиции. Възложителят ще използва собствени средства за финансиране.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко склада на Изпълнителя, за съответната обособена позиция.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Строителните материали трябва да отговарят на изискванията за качество, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти /обн. ДВ, бр.106 от 27.12.2006 г. посл. изм. ДВ, бр.60 от 22.07.2014 г. /, Закон за техническите изисквания към продуктите / обн. ДВ, бр.86 от 01.10.1999 г. посл. изм. ДВ, бр.68 от 02.08.2013 г. /, както и действащите европейски и международни стандарти. 2.Строителните материали трябва да притежават необходимите декларации за съответствие и сертификати, които да бъдат представяни на Възложителя при поискване. 2.Доставените строителни материали да бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност. 3.Начин на образуване на цената: Сбор от единичните цени на отделните материали по групи в зададена техническа спецификация - Приложение № 1- 10 стр. Цената е в български лева без ДДС. 4.Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора или при достигане на прогнозната стойност. 5. Срок за изпълнение на доставката – 1 работен ден, след получаване на заявка, в случай, че материала не е наличен. 6. Гаранционен срок на доставените материали – съгласно офертата на Изпълнителя. 7. Начин на плащане: на място, в брой за суми до 3 000 лв., след издаване на електронна фактура – оригинал, а за суми над 3 000 лв. по банкова сметка на Изпълнителя, с отложено плащане до 10 календарни дни, след издаване на електронна фактура – оригинал. Във фактурата задължително се изписват номера, датата и предмета на договора. Електронната фактура следва да бъде изпращана в деня на доставката на адрес: yruseva@wik-stz.com. 8. Участникът доказва наличието на складова база или магазин на територията на дейност дружеството /за съответната обособена позиция/, за съхранение и продажба на строителни материали - предмет на поръчката за срока на изпъление на договора. Доказва се с документ за собственост или договор за наем. 9.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнася, съдържащ следните документи: 9.1.Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; 9.2.Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството, съдържащо следната информация: а/Декларация от участника, че строителните материали отговарят на изискванията за качество, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, Закон за техническите изисквания към продуктите и действащите европейски и международни стандарти. б/Декларация от участника, че строителните материали притежават необходимите декларации за съответствие и сертификати, които да бъдат представяни на Възложителя при поискване. в/ Доказателства за наличието на складова база или магазин на територията на дейност дружеството /за съответната обособена позиция/ - документ за собственост или договор за наем, за срока на действие на договора. г/Гаранционен срок - посочен в месеци. д/Декларация от участника, че доставените строителни материали ще бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и носещи информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност. 9.3. Ценово предложение – в български лева без ДДС, подписано и подпечатано от представляващиядружеството, в което се посочва общата стойност, формирана от сбора на всички единични цени по групи от Приложение №1. 9.4.Срок на валидност на офертата - 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- Участникът дал най-ниска цена по таблица № 1 /строителни материали от група 1/ получава 50 точки, а всеки следващ участник предложил по-висока цена, получава с 50% по-малко точки от предходния участник, предложил по-ниска цена от неговата оферта. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 2 /строителни материали от група 2/ получава 30 точки, а всеки следващ участник предложил по-висока цена, получава с 50% по-малко точки от предходния участник предложил по-ниска цена от неговата оферта. - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 3 /строителни материали от група 3/ получава 20 точки, а всеки следващ участник предложил по-висока цена, получава с 50% по-малко точки от предходния участник предложил по-ниска цена от неговата оферта. Сборът на точките от трите таблици – №1, №2 и №3 дава крайната състезателна цена за всеки участник, като максималния брой точки е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/01/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: Дата, час и място на отваряне на офертите – 28.01.2015г, в 14:00 часа в заседателната зала в ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора на ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/01/2015