Версия за печат

BG-с. Дъбово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Народно читалище Развитие 1921, ул. Мир 3, За: Стела Славчева, Р България 6178, с. Дъбово, Тел.: 0884 541222, E-mail: nch_razvitie@abv.bg, Факс: 04321 2255

Място/места за контакт: НЧ Развитие 1921, с. Дъбово, ул. Мир 3

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://maglizh.com/page/obshtestveni-porachki-64-1.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка, възлагана от НЧ „Развитие – 1921 г.“ е: „Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“. Строителството предмет на възлагане в настоящата поръчка, са предвидени като дейности със самостоятелен бюджет към проект „Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921 г.”, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности: 1. Ремонт на покрив – частична подмяна на изгнили ребра от дървената покриван конструкция със същите сечения и дължини; цялостна подманя на дъсчената обшивка подмяна на завършващи покривни покрития; 2. Смяна на старата дървена двукатна дограма по всички етажи с ПВЦ дограма; 3. Всички фасадни стени се изолират с 8 см. Топлоизолация, замазка с микрофибърна мрежа и завършващ слой от полимерна мазилка 4. Изграждане на рампа за инвалиди; 5. Подмяна на подови настилки. 6. Изкърпване на мазилки по стени и тавани, цялостно прешпакловане и боядисване с латекс. Читалището е двуетажно със сутерен. Сградата е стоманобетонна скелетна конструкция от греди, колони, рамки и хоризонтални плочи, единични и ивични фундаменти. Външни зидове са тухлени, с дебелина 25-38 см. Вътрешни стени са тухлени с дебелина 25-12 см. Покривът е многоскатен с дървена носеща конструкция и керемиди. Дограмата по етажите е подменена ПВЦ дограма и на места е двукатна дървена дограма, която е остаряла и трябва да се подмени. Външната мазилка е в добро състояние, но на места има рязка промяна в цвета и качеството на мазилката и общото впечетление от фасадите е, че са занемарени и липсва естетика, каквато една обществена сграда би трябвало да има. Дограмата на места е дървена в много лошо състояние и има нужда да се подмени с нова ПВЦ, с прекъснат термостат – според топлотехническите изчисления за енергоефективност. Сградата е развита на два етажа, в нея са разположени библиотека, киносалон и други помещения. Настилката на стълбищната клетка и коридорите е с бяло-черна декоративна мозайка в добро състояние. Настилката на киносалона е от естествен паркет в лошо състояние. Стените са измазани с латекс и декоративна мазилка. В настоящия инвестиционен проект се предлага с минимални вътрешни промени, с частично засягане на конструкцията, да се осигури по-функционална и съвременна среда, както и достъп на хора с увреждания съгласно Наредба №6. В проекта са предложени мероприятия и материали, които да пригодят обекта към съвременните изисквания за пожарна безопасност, съгласно Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и към нормативната уредба, касаеща частта енергийна ефективност и обследване. Конкретните количества и обеми за всяка една от дейностите са дадени в Техническата спецификация. Пълно описание на обекта на настоящата процедура е дадено в „Техническа спецификация - пълно описание на обекта на поръчката”, съгласно Раздел V от настоящата документация и количествено-стойностните сметки, неразделна част от техническата спецификация. Място за изпълнение на поръчката: Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на село Дъбово. Към документацията има приложен и инвестиционен проект за обекта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45212300

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Проектът предвижда: 1. Ремонт на покрив – частична подмяна на изгнили ребра от дървената покриван конструкция със същите сечения и дължини; цялостна подманя на дъсчената обшивка подмяна на завършващи покривни покрития; 2. Смяна на старата дървена двукатна дограма по всички етажи с ПВЦ дограма; 3. Всички фасадни стени се изолират с 8 см. Топлоизолация, замазка с микрофибърна мрежа и завършващ слой от полимерна мазилка 4. Изграждане на рампа за инвалиди; 5. Подмяна на подови настилки. 6. Изкърпване на мазилки по стени и тавани, цялостно прешпакловане и боядисване с латекс.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

263854 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Дъбово, общ. Мъглиж

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Общи условия за допустимост1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни Обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за обществените поръчки и одобрените от Възложителя изисквания в Указанията и документацията за участие в процедурата. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Свързани лица или свързани предприятия, по смисъла на §1, т.23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценка на офертите При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват. Показателите за оценка са: 1. Срок за изпълнение – П1 - с относителна тежест в комплексната оценка 10 2. Техническо предложение – П2 - с относителна тежест в комплексната оценка 40 3. Ценово предложение – П3 - с относителна тежест в комплексната оценка 50 Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 % Методиката за оценка подробно е описана в документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документие могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на адрес www.maglizh.com, Офертите могат да бъдат подавани всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 и от 13.00 до 16.30 часа на адреса на Възложителя. Публичното отваряне на подадените в настоящата процедура оферти ще се проведе на 26.01.2015 г. в заседателната зала на Общинска администрация Мъглиж на адрес: гр. Мъглиж, пл. Трети март 32 в 10:00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/01/2015