Версия за печат

BG-Смолян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД, бул. България №2, За: Недялка Стаевска, Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@abv.bg, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mbalsmolyan.com/.

Адрес на профила на купувача: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150112zVEa2337562.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 2. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. 3. За обособени позиции, в които са включени няколко номенклатурни единици (апарата), участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици по отделно, включени в обособената позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или във формата на заверено фотокопие. 1.1 Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие; 1.2 Представяне на участника /административни сведения/- Приложение №3 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Документ за удостоверяване правата за извършване на сервизна дейност от производителя, чието сервизно обслужване участника оферира /за обособена позиции № 1,2,4,5,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,29,30,31,32,35,36,37,38,39 и 40/ - копие на оригинала и в официален превод на български език; 2.2. Валиден лиценз за дейност с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издаден от Агенцията за ядрено регулиране – когато се подава оферта за сервизно обслужване на техниката, представляваща източник на йонизиращи лъчения – във формата на заверено фотокопие. 2.3. Списък с имената на сервизните специалисти при участника, които ще бъдат отговорни за изпълнение на поръчката, придружен с документите за тяхното образование и професионална квалификaция /във формата на заверено фотокопие/ и от договорите им с участника за осъществяване на сервизна дейност. 2.4. Сертификати за преминали курсове на обучение за сервиз на оферираната апаратура от фирмата - производител на съответната апаратура,конкретния или по-висок клас апарат, /във формата на заверено фотокопие/ 2.5. Срок за отзоваване на сервизните специалисти при авария/повреда – посочва се само една стойност в часове (срокът за отзоваване не може да бъде по-голям от 24 часа за обособени позиции от №1 до №14; срокът за отзоваване не може да бъде по-голям от 48 часа за обособени позиции от №15 до №23 и от №26 до №40; срокът за отзоваване не може да бъде по-голям от 120 часа за обособени позиции №№24 и 25) /Приложение № 1/; 2.6. Влагане на оригинални резервни части при ремонт - под формата на декларация; 2.7. Гаранционен срок на влаганите в ремонта на медицинската апаратура резервни части – посочва се в месеци и за всяка самостоятелно обособена позиция, за която се подава офертата; гаранционният срок може да бъде различен за различните обособени позиции, за които се подава офертата, но не по-малък от 6 месеца - под формата на декларация; 2.8. При подмяна на резервни части Изпълнителят се задължава да достави и подмени същите в срок до 5 (пет) работни дни, освен в случаите, когато се налага доставка на резервни части от чужбина, като предварително представи на Възложителя за утвърждаване заявка с количествата и цените - под формата на декларация; 2.9. Срокът за доставка на резервните части, ако е повече от 10 /десет/ работни дни или ремонтът продължи повече от 7 дни и съответният апарат не би могъл да работи през това време, Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя оборотен анализатор за това време /за обособени позиции – № 15,16,17,18,19,20,21,22 и 23/ - под формата на декларация. 2.10. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора /свободен текст/. 2.11. Техническа спецификация /Приложение № 1/ Продължава в допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение на изискванията за изпълнение на поръчката. 3. Ценово предложение /Приложение №2/ съдържащо: А. Абонаментно сервизно обслужване за обособени позиции от №№ 1 до №12, 15,16,17,18,19 и 23 3.1. Образуване на предлаганата цена: Цената, която ще бъде заплащана от възложителя за изпълнението на поръчката представлява месечна абонаментна вноска за сервизно обслужване на медицинската техника по определена самостоятелно обособена позиция, с ДДС и включва всички разходи по изпълнението на сервизната услуга - МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД, гр. Смолян, бул. България №2.Сервизното обслужване, за което се отнася месечната абонаментна вноска (цена) обхваща всички дейностите по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части. Извършване на профилактика– не по-малко от 1 път годишно за обособени позиции от №15,16,17,18,19 и 23, не по-малко от 2 път годишно за обособени позиции от №1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 и 12 и 12 пъти годишно за обособена позиция №7 . Б. Профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” за обособени позиции №№ 13,14,20,21,22, от №24 до №40 3.2. Образуване на предлаганата цена: Цената, която ще бъде заплащана от възложителя за изпълнението на поръчката, представлява цена за извършена профилактика и отделно часова ставка за обслужване на медицинската техника по определена самостоятелно обособена позиция, с ДДС и включва всички разходи по изпълнението на услугата профилактика или поддръжка на принципа „при повикване” - МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД, гр. Смолян, бул. България №2. Обслужването, за което се отнася часовата ставка (цена) обхваща всички дейностите по текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части. 3.3. Начин на плащане: Плащането ще се извършва до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася сервизното обслужване въз основа на данъчна фактура /Приложение № 1/. При обслужването на принципа “при повикване“ плащането ще се извършва до 30 календарни дни въз основа на данъчна фактура и сервизен протокол /Приложение № 1/. 4. Срок на валидност на офертата – не по-малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите- под формата на декларация. 5. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок 12 месеца. 6. Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 22.01.2015 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на МБАЛ «Д-р Братан Шукеров» АД – гр.Смолян, бул. България № 2. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП. 7. Неразделна част от настоящата публична покана са Приложение №1 - Техническа спецификация, Приложение № 2 - Ценово предложение, Приложение №3 - Представяне на участника и Приложение №4 - Проект на договор за Абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура и Приложение №5 - Проект на договор за профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване”на медицинската апаратура, които са достъпни на Профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/01/2015