BG-Искър

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Искър, област Плевен, община Искър, град Искър, ул. "Георги Димитров" № 38, За: Теменужка Василева, Бистра Минковска, Република България 5868, Искър, Тел.: 06516 2424, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Място/места за контакт: Дирекции ОПИТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://iskarbg.com/pp-0203.

Адрес на профила на купувача: http://iskarbg.com/pp-0203.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Искър“. За детайлно запознаване вижте образците на Ценовото приложение и Техническите спецификации за съответната обособена позиция, които са част от документацията, публикувана на интернет адреса на общината. Доставката на хранителните продукти ще се осъществява франко складовете на детското и социално заведения с транспорт и за сметка на Изпълнителя.Всеки участник има право да представи само една оферта, за една или всички Обособени позиции, като следва да предложи обща предлагана цена за всички артикули от Обособената позиция, за която участва.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Определеният за изпълнител доставчик трябва да доставя качествени хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения на територията на град Искър. Да извършва периодични доставки след направена предварителна писмена заявка. Доставяните хранителни продукти да са с необходимото качество предвид целта, за която са предназначени и да отговарят на нормативните изисквания, свързани с детското хранене. Основните технически характеристики на хранителните продукти и приблизителните им количества, които са необходими на детското и социално заведения за 12 (дванадесет) месеца са описани за всяка обособена позиция в Техническа спецификация (Приложение № 1 и Приложение № 2 към Образец № 12) и Ценовото предложение (Приложение № 3 и Приложение № 4 към Образец № 13). Доставяните продукти не трябва да съдържат генно модифицирани организми /ГМО/.Определеният/те за изпълнител/и да доставят хранителни продукти с остатъчен срок на годност не по-малък от 50 % от обявения от производителя на опаковката, към датата на доставката.Всяка доставка да бъде придружена с документ / сертификат или друг легитимен документ/ за произход, качество и /или маркировка на доставените продукти, издаден от съответните контролни органи.Възложителят си запазва правото:Да увеличава и намалява количествата, според необходимостта на детското и социално заведения; Част от изброените по вид и количества хранителни продукти, посочени в Ценовото предложение (Приложение № 3 и Приложение № 4 към Образец № 13) да не се поръча от Възложителя; Заявените и доставени хранителни продукти, извън посочени по вид в Ценовото предложение (Приложение № 3 и Приложение № 4 към Образец № 13) се заплащат от Възложителя по пазарни цени към момента на доставката. Рекламации Възложителят може да прави рекламации при установяване на некачествени продукти, които не е в съответствие с техническите спецификации и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61150 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър, община Искър, обл. Плевен; 2. Домашен социален патронаж, гр. Искър, община Искър, обл. Плевен.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдърж. на ПЛИКА С ОФЕРТАТА: а) Представяне на участника- попълват се данни за лицето, което прави предложението и Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата на участника, подписани от него;б) Декларация чл. 47, ал. 9 от ЗОП – неразделна част от документа по буква а);в) Регистрационни документи на участника: За юридически лица и ЕТ - единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;За физически лица – копие от документа за самоличност;Ако участникът е обединение, следва да приложи копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;Физическите лица, включени в състава на обединения, представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, в официален превод*. * Забележка: Официален превод е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. г) Документ за регистрация по ЗДДС, или декларация свободен текст, че участникът не е данъчно задължено лице по ЗДДС - и двата документа се представят в превод на български език, ако участника е чуждестранно лице. Представя се заверено от участника копие на картончето или оригинал на декларацията, подписана само от законния представител на участника;д) Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника за изпълнение на обществената поръчка: Изискуеми документи и минимални изисквания:1. Списък на транспортните средства, с които разполага участникът, за изпълнение на поръчката;Прилагат се копия на свидетелствата за регистрация, договори за покупко-продажба / лизинг / наем / декларации от трети лица за предоставяне на МПС. МПС да отговаря на санитарно - хигиенните изисквания за транспорт на храни. В случай на представен договор за наем срокът на действие на последния трябва да обхваща целия период на изпълнение на поръчката. 2. Заверено копие от Удостоверение за регистрация на транспортното средство, издадено от съответните компетентни органи: ОДБХ/БАБХ (или еквивалентно) за превоз на група храни, съответни на хранителните продукти от обособената позиция.3. Заверено копие от Удостоверение за регистрация на обект за производство или търговия с хранителни продукти, включително от животински произход, съгласно чл.12 от Закон за храните или еквивалентен документ, обхващащи всички хранителни групи по обособената позиция, за която участникът подава оферта. 4. Декларация - Списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка; е) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);ж) Декларация за ползване на подизпълнители (по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП);з) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; и) Декларация за ангажираност от членовете на обединението;й) Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП);к) Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал. 4 от ЗОП; л) Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; м) Техническо предложение за изпълнение на поръчката;н) „Ценово предложение”;о) Декларация за валидност на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/01/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията съдържа: 1. Заповед 2. Публична покана 3. Публична покана – публикувана в АОП 4. Технически спецификации – Приложение №1 и Приложение № 2 към образец № 12 5. Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от закона за обществените поръчки 6. Задължителни образци 7. Образец на Техническо предложение 8. Образец на Ценово предложение и Приложение № 3 и Приложение № 4 към него 9. Проект на договор Община Искър предоставя пълен свободен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена и получена/изтеглена/ от интернет адреса на Възложителя: http://iskarbg.com – Раздел „Профил на купувача”:http://iskarbg.com/pp-0203. Със свободното изтегляне на документацията от профила на купувача, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя писмени разяснения, отговори на постъпили евентуални запитвания и протокола от работата на комисията за получаването, разглеждането, оценката на офертите и класирането на участниците. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договора. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка; Комисията ще преустанови разглеждането на офертата на участник, който след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата си. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:а) връчване лично срещу подпис или б) по пощата или по куриер - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участник адрес;в) по ел. поща;г) факс;д) чрез комбинация от тези средства. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Плевен, община Искър, град Искър, п.к. 5868, ул. „Георги Димитров” № 38, етаж втори, стая 207; Оферти могат да се подават до 22.01.2015 г. до 17:00 часа в деловодството на Община Искър. Получените оферти за изпълнение на услугата ще бъдат разгледани на 23.01.2015 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на община Искър. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Искър.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/01/2015