Версия за печат

BG-град Царево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЧ "Георги Кондолов 1914", ул. „Хан Аспарух“ № 34, За: Донка Димитрова, РБългария 8260, град Царево, Тел.: 0590 52034; 0888 233460, E-mail: Kondolov@abv.bg, Факс: 0590 52003

Място/места за контакт: НЧ "Георги Кондолов 1914"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://tsarevo.org/.

Адрес на профила на купувача: http://tsarevo.org/index.php/profil-na-kupuvacha/itemlist/category/94-profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е „Обновяване на читалище "Георги Кондолов 1914" град Царево”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45214000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Демонтаж, доставка и монтаж на дървена дограма прозорци 130/190; 15 броя – първи етаж; (прозорците са двукрилни, еднокатни, дървени стъклопакети и двете крила се отварят навътре с опция за летящ делител и цвят по мостра одобрена от Възложителя)- 37,05 m 2 2. Демонтаж, доставка и монтаж на дървена дограма прозорци 130/225; – 13 броя – втори етаж. (прозорците са двукрилни, еднокатни, дървени стъклопакети и двете крила се отварят навътре с опция за летящ делител и едното им крило да бъде с падащ механизъм и цвят по мостра одобрена от Възложителя). 38,05 m 2 3. Демонтаж, доставка и монтаж на дървена дограма прозорци – 5 броя – втори етаж (прозорците са двукрилни, еднокатни, дървени стъклопакети и двете крила се отварят навътре, всички прозорци са с кръгла горна част и следва да имат опцията за летящ делител и едното им крило да бъде с падащ механизъм и цвят по мостра одобрена от Възложителя) 12 m2 4.Демонтаж, доставка и монтаж на интериорна дървена врата 90/220 с цвят по мостра одобрена от Възложителя 2 бр. 5. Демонтаж, доставка и монтаж на интериорна дървена врата 100/220 с цвят по мостра одобрена от Възложителя -4 бр. 6. Демонтаж, доставка и монтаж на интериорна дървена врата 110/230 с цвят по мостра одобрена от Възложителя 2 бр. 7.Демонтаж, доставка и монтаж на интериорна дървена врата 170/220 с цвят по мостра одобрена от Възложителя 4 бр. 8.Демонтаж, доставка и монтаж на входна дървена врата 150/300 с цвят по мостра одобрена от Възложителя 3 бр. 9.Демонтаж, доставка и монтаж на входна дървена врата 120/330 с цвят по мостра одобрена от Възложителя 1 бр. 10. Демонтаж, доставка и монтаж на входна дървена врата 120/360 с цвят по мостра одобрена от Възложителя 1 бр. 11.Демонтаж, доставка и монтаж на входна дървена врата 200/440 с цвят по мостра одобрена от Възложителя 1 бр. 12. Демонтаж, доставка и монтаж на интериорни PVC врати 3 броя. с цвят по мостра одобрена от Възложителя 2,90 m2 РЕПЕТИЦИОННА ЗАЛА 13. Шпакловка стени репетиционна зала и съблекални 172 m2 14.Шпакловка таван съблекални 40 m2 15.Боядисване стени и тавани репетиционна зала и съблекални 282 m2 16.Подмяна дюшеме репетиционна зала 70 m2 17. Полагане балатум съблекални 35 m2 18. Настилка от гранитогрес стълбищна клетка 35 m2 19. Циклене и лакиранe паркет 70 m2 ЛЕКЦИОННА ЗАЛА 20. Боядисване стени и тавани лекционна зала 195 m2 КИНО ЗАЛА 21. Боядисване сцена и колони кино зала 40 m2 САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ 22.Шпакловка стени и тавани в санитарно помещение 104,50 m2 23. Настилка от теракот в тоалетна 19,35 m2 24. Фаянс по стени в санитарно помещение 58,60 m2 25. Боядисване стени и тавани в санитарно помещение 282 m2 26.Доставка и монтаж мивка 2 бр. 27. Доставка и монтаж тоалетна чиния с казанче – 2 броя 28.Доставка и монтаж смесител – 2 броя 29.Демонтаж, доставка и монтаж на PVC врати –3,15 кв.м. 2 бр. ПОКРИВ 30.Подмяна хидроизолация покривна конструкция 755 m2 31.Препокриване керемиди 755 m2 ФАСАДИ 32.Боядисване фасадни стени 1045 m2 ФАСАДНО ОСВЕТЛЕНИЕ 33. Доставка и монтаж на фасадно осветително тяло 8 бр. 34. Доставка и монтаж на линейно осветително тяло 5 бр. 35.Доставка и монтаж на фасадно осветление 4 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

162760 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Царево, Община Царево

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

2. Изисквания за качество: 2.1. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите му нормативни актове, както и българското законодателство. 2.2. Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти. 2.3. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи, е задължение на Изпълнителя. Трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията на българските или европейските стандарти. Всички материали, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на българското законодателство. 2.4. Всички материали трябва са да ясно обозначени, за да могат да бъдат идентифицирани. 2.5. При извършване на СМР, изпълнителят е длъжен да опазва наличната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност. 2.6. След приключване на работата, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места. 2.7. Участникът трябва да притежава валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за ІV-категория строежи, издадено съгласно Закона за камарата на строителите или друга еквивалентна регистрация за участник чуждестранно лице, съгласно законодателството в страната на участника, което да му позволява извършване на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. 2.8. Участникът трябва да разполага с минимум: -ръководител обект - технически правоспособно лице – строителен инженер или строителен техник с минимум 3 години стаж по специалността; -и необходимия квалифициран персонал, който да осигури изпълнението на всички дейности, предмет на поръчката, в предложения срок за изпълнение. 3. Контрол върху строителните работи 1. Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява незабавно Изпълнителя за нарушения в договора. 2. Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 3. Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите български нормативни изисквания. 4. Контрол на качеството 1. Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. 2. Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява незабавно Изпълнителя за нарушения в договора. 3. Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 5. Изисквания за безопасност 1. Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите български нормативни изисквания. 2. По време на изпълн

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Технически показатели - качество на предложената организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение - максимално възможна оценка 100 точки 70 % ТП 2. Предложена цена 30% ПЦ 2. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата 2.1. Показатели и относителната им тежест. Всяка оферта, отговаряща на изискванията за подбор, се оценява по изготвената методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране. В методиката за оценка на офертите са конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответната им относителна тежест в комплексната оценка, както следва: 2. 2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата. Оценката на допуснатите до този етап оферти се извършва по посочените по-горе показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: КО = ТП х 70 % + ПЦ х 30 % Комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител участникът, който е получил най-много точки (т. е. най-висока комплексна оценка). 2.3. Оценката на допуснатите оферти се извършва на два етапа: 2.3.1.ПЪРВИ ЕТАП - ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 2.3.2.ВТОРИ ЕТАП – ПОКАЗАТЕЛ ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/01/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Място, ден и час за отваряне на офертите -от 10.00 часа на 22.01.2015 год. в стаята на секретаря в сградата на НЧ "Георги Кондолов 1914" град Царево. Методологията за оценка на офертата, заедно с останалите образци на документи са достъпни на адрес www.tzarevo.net меню "Профил на купувача". Кандидатите представят своите оферти в запечатан плик в сградата на НЧ "Георги Кондолов 1914" град Царево, в стаята на секретаря. Начин на финансиране – Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмния период 2007-2013 г., Приоритетна ос 4, Проект с реф. № BG-PST-201331/025”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/01/2015