Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. " Александър Стамболийски" №1, За: Красимир Петров- Директор "Социално предприятие за озеленяване и поддръжка", Република България 7800, Попово, Тел.: 0878 123793, E-mail: ob_porachki@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/128-publichnipokani/2033-rezervnichastikonsumativi2015.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервни части и консумативи за моторни инструменти”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16800000

Описание:

Части за машини, използвани в селското и горското стопанство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемите са събразно нуждите от резервнии части и консумативи и ще се уточняват при всяка поръчка. В обема са включени частите, които най-често се изхабяват и е възможна подмяната им. Включени са и части, които в процеса на експлоатация могат да бъдат счупени или изгубени.Като консумативи се предвиждат шини, режещи части и инструментите за заточването им. Съгласно Техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на сайта на Възложителя: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да представят оферта в запечатан, надписан и непрозрачен плик. Тя следва да съдържа: Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника /образец/; Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата /образец/; Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП /образец/; Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /образец/; Декларация за участие на подизпълнител /образец/; Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като такъв /образец/; Декларация за приемане на условията в проекта на договор /образец/; При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият /образец/; Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда /образец/; Техническо предложение /образец/; Ценовото предложение /образец/ - Представя се на електронен и хартиен носител.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Документацията и образците към нея може да бъде открита на сайта на община Попово: www.popovo.bg. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в сградата на Община Попово, етаж 1, ЦАУИ, работно място №1 и №2. Прогнозната стойност посочена по-горе се явява максимална стойност на поръчката. Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ дни. Отварянето на офертите ще бъде публично на 21.01.2015г.от 10:30ч. в сградата на община Попово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/01/2015