Версия за печат

BG-Ботевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение държавно горско стопанство/ТПДГС/-Ботевград, бул."Цар Освободител"26, За: инж.Иван Олегов Степанов, РБългария 2140, Ботевград, Тел.: 0885 893748, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0885 893748

Място/места за контакт: Териториално поделение държавно горско стопанство/ТПДГС/-Ботевград

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150108zeuX3982569.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Охрана на имуществото на ТП ДГС-Ботевград

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000, 79000000, 79700000, 79710000, 79711000, 79713000, 79714000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
Детективски и охранителни услуги
Услуги по безопасност
Услуги чрез сигнално-охранителни системи
Охранителни услуги
Услуги по наблюдение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Осигуряване на техническа охрана с наличните технически средства /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството 24 часа в денонощието . 2. Извършване на мониторинг с видеонаблюдение на административната сграда и двора на стопанството и поддръжка на монтираната техника 24 часа в денонощието.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2640 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на стопанството и принадлежащия към нея двор гр.Ботевград, бул."Цар Освободител"26

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и обявените изисквания от Възложителя. Не може да участва в процедурата лице, при което е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 т.1 и ал.5 ЗОП. -Изпълнителят се задължава да поддържа сигнално охранителната техника (СОТ) в техническа изправност. -Изпълнителя се задължава да предостави и монтира за негова сметка паник бутон в стаята със специално предназначение 1. -Изпълнителят извършва месечно профилактика на СОТ. -Изпълнителят се задължава при задействана аларма (СОТ) да реагира до 3 (три) минути от подадения сигнал. -Изпълнителят е длъжен при задействана аларма да се яви незабавно на обекта и да извърши проверка на алармения сигнал. В случай на реална опасност Изпълнителят предприема нужните действия. -Сигнално oхранителната дейност на Изпълнителя трябва да съответства на нормативните изисквания, посочени в Закона за частната охранителна дейност. -Изпълнителят се задължава да осигури техническа охрана с наличните технически средства /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството 24 часа в денонощието. Изпълнителят се задължава да извърши мониторинг с видеонаблюдение на административната сграда и двора на стопанството и поддръжка на монтираната техника 24 часа в денонощието Изпълнителя следва да притежава валиден лиценз съгласно Закона за охранителна дейност за извършване на охранителна дейност

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени в 09.00 часа на 20.01.2015 г. в сградата на ТП ДГС-Ботевград, находяща се в гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител”№26, от комисията определена от възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/01/2015