Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/113-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката включва периодична доставка на каменна сол за посипване на пътища /против заледяване/, в насипно състояние до 415 (четиристотин и петнадесет) тона. Доставките ще се извършват периодично. Всяка доставка ще се извършва в срок до 48 часа (четиридесет и осем часа) след писмена заявка от ОП „Благоустрояване” – гр. Габрово за необходимото количество сол. Място на доставка гр. Габрово, бул. ”Трети март” №53. Стойността на поръчката е до 46 000 лв. (четиридесет и шест хиляди лева) без ДДС .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

14410000

Описание:

Каменна сол


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността на поръчката е до 46 000 лв. (четиридесет и шест хиляди лева) без ДДС или 55 200 лв. (петдесет и пет хиляди и двеста лева) с вкл. ДДС. Плащането ще се извърши от бюджета на ОП „Благоустрояване“ – второстепенен разпоредител с бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности на участниците: 1.1. Предлаганата от Участника сол, трябва да отговаря на чл.21, ал.1, т.2 от Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Минималните изисквания се доказват с: документ/сертификат доказващ определените характеристики, според чл.21, ал.1, т.2 от Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на които следва да отговаря каменната сол за посипване на пътища /против заледяване/ или еквивалент – заверено копие. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участнника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. Техническа оферта - Образец № 2; 3. Ценова оферта - Образец № 3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5; 5. Документи, доказващи съответствието с изискванията за техническите възможности: a. Валиден документ/сертификат, доказващ определените характеристики, според чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на които следва да отговаря каменната сол за посипване на пътища /против заледяване/ или еквивалент – заверено копие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/01/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложените образци и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик до 16.30 ч. на 19.01.2015 г. в деловодството на Община Габрово, с надпис. ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: „Доставка на каменна сол за посипване на пътища /против заледяване/ за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово” ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 10.00 часа на 20.01.2015 г. в Зала III, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Срокът на валидност на офертата се определя от участника, но НЕ по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Образци, приложени към настоящата покана: Образец 1 –Административни сведения; Образец 2 – Техническа оферта; Образец 3 – Ценова оферта; Образец 4 – Проект на Договор; Образец 5 – Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение. Приложение №1 – Техническа спецификация Всички документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на Община Габрово, в раздел "Обществени поръчки".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/01/2015