Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. Антон Чехов" №3, За: Димитър Методиев, Илияна Караджова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519993; 073 519878, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.vikblg.com/information/public-invites.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация" ЕООД-Благоевград на абонатите на Дружеството", по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя"; Обособена позиция № 2: "Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги по предварително разпечатани фактури в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя и регистриране на инкасираните фактури в съвместим обмен на данни"; Обособена позиция № 3: "Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя"; Обособена позиция № 4: "Инкасиране на суми за ВиК услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции". Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана са достъпни на профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79940000

Описание:

Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните стойности за всяка от обособените позиции на обществената поръчка са посочени в техническите спецификации за всяка обособена позиция, част от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За обособена позиция №1 - територията на гр. Благоевград и общините: Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Якоруда, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово.За обособена позиция №2 - с. Бачево, с. Елешница, с. Добърско - община Разлог; с. Кремен - община Банско; с. Корница, с. Лъжница - община Гоце Делчев; с. Осиково - община Гърмен. За обособени позиции № 3 и 4: територията на Република България.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок за изпълнение на поръчката: 1 година, считано от датата на сключване на договора; 2. Начин на плащане: всички плащания се извършват в лева, по банков път срещу издадена фактура, оформена съобразно изискванията на закона, придружена от справки за събраните суми по населени места и справка за извършени банкови преводи. Фактурата се издава за всеки календарен месец. Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата. 3) Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата. 4)Участниците в поръчката за инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, трябва да отговарят на следните изисквания: 4.1. Да притежават Удостоверение за вписване в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни; 4.2. Да притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката; 4.3. Да издават всички необходими счетоводни, фискални и отчетни документи; 4.4. Да имат опит в извършването на подобни услуги и да представят доказателства за това – удостоверения, издадени от получателя на услугата или от постоянни партньори (съконтрагенти) по договори, сходни с предмета на поръчката, или да посочат публични регистри, в които е публикувана информация за услугата; 4.5. Задължително условие за участие по обособена позиция № 1 е обектите да работят в реално време (on-line); 4.6. Задължително условие за участие по обособена позиция № 3 е участниците да са лицензиран доставчик на платежни услуги съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Техническо предложение по образец от документацията за участие - Приложениe 2; 3) Ценово предложение по образец от документацията за участие, съгласно обособената позиция, за която участникът кандидатства – Приложения № №3.1, №3.2, №3.3 и №3.4; 4) Подписан и подпечатан проект на договор по образец от документацията за участие – Приложения № №4.1, №4.2, №4.3, №4.4, съгласно обособената позиция, за която участникът кандидатства; 5) Декларация за приемане условията в проекта на договора по образец от документацията за участие - Приложение № 5; 6) Копие от Удостоверение за вписване в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД); 7) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга (доказателствата се представят под формата на удостовяерения за извършена услуга, съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП); 8) За обособени позиции № 1, 2 и 3 - Декларация за наличие на работни помещения (обособени пунктове, офиси, каси, терминали и др.) за изпълнение на услугата, предмет на съответната обособена позиция, с посочени местоположение на работните помещения, адрес с пощенски код, както и работното им време и населените места, които обслужват по приложения списък, съобразно съответната обособена позиция; 9) За обособена позиция № 3 - Копие на документ удостоверяващ, че участникът е лицензиран доставчик на платежни услуги, съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) Офертата се подава в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, от участника или негов представител. Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Изписва се предмета на поръчката и обособената позиция, за която се кандидатства. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от официален превод на български език. Оферти, които не отговарят на техническите изисквания и изисканията, посочени в настоящата покана няма да бъдат разглеждани. Дата, час и място на отваряне на офертите: 23.01.2015 г. При сключване на договор участникът, избран за изпълнител представя: Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/01/2015