BG-Нови пазар

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Народно читалище "Христо Ботев - 1872", ул."Патриарх Евтимий" №1, За: Емил Христов Мирчев, България 9900, Нови пазар, Тел.: 0537 23370, E-mail: npazar_chitalishte@abv.bg

Място/места за контакт: гр.Нови пазар, ул."Патриарх Евтимий" №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chitalishte-np.com.

Адрес на профила на купувача: www.chitalishte-np.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Тази обществена поръчка се провежда в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в проект: "Многофункционално градинско пространство, град Нови пазар", съгласно договор за отпускане на финансова помощ: № 56/3/3220278 от 26.06.2014г.по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

114000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Нови пазар, Община Нови пазар, Област Шумен, ул."Цар Освободител", УПИ V/ кв.58 по плана на гр. Нови пазар

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за технически възможности, квалификация и опит по чл. 51 от ЗОП: Участникът следва да е изпълнил най-малко един договор през последните 5 години считано от крайния срок за подаване на оферти в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка. Забележка: Сходни с предмета на настоящата поръчка са такива свързани с изпълнение на дейности и предмет по настоящата процедура Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Справка декларация на изпълнени договори през последните 5 години считано от крайния срок за подаване на оферти в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, свързани с изпълнение на дейности по настоящата поръчка – Справка декларация (по Образец). Референции/препоръки за добро изпълнение, които придружават горния списък– заверени копия от участника. Важно!Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Правилото се прилага и за лицата, на които е възложено или по закон представляват участник. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател №1 "Предложена цена" (Ц) максимална стойност 50 т. Показател №2 "Срок на изпълнение от сключване на договора" (С) максимална стойност 50 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.chitalishte-np.com Офертите ще бъдат отворени на 16.01.2015 г. от 14:00 часа в канцеларията на Председателя на НЧ "Христо Ботев - 1872". Препоръчително е документите да бъдат подредени по реда на изброяването им. Всяка оферта трябва да съдържа: Списък на документите, съдържащи се в нея (Образец 14); Представяне на участника - попълва се Образец 1; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата ; Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се Образец 2; Декларация за липса на свързаност (Образец 3); Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (оригинал) – попълва се Образец 4; Нотариално заверено споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка; Декларация от членовете на обединението/консорциума ; Документи доказващи техническите възможности и квалификация на участника за изпълнение предмета на договора Справка декларация на изпълнени договори през последните 5 години; Референции/препоръки за добро изпълнение, които придружават горния списък– заверени копия от участника; Списък на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката; Автобиография, на лицата който ще бъде ангажиран в изпълнението на обществената поръчка; Декларация за ангажираност на експерт (Образец 7); Декларация за техническо оборудване (Образец 8); Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП (Образец 9) ; Банкова гаранция (Образец 10); Техническо предложение (Образец 11); График за изпълнение на поръчката (Образец 12); Ценово предложение (Образец 13); Проект на договор (Образец 15); Справка за общия оборот за последните 3 години (Образец 16); Списък на механизация, техника, оборудване, необходими за изпълнение на обществената поръчка (Образец 17); Декларация за извършен оглед на място (Образец 18).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/01/2015