Версия за печат

BG-с. Долана Студена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Народно читалище "Пробуда-1923", Област Русе, Община Ценово, с. Долна Студена, ул. „Хан Аспарух” №20, За: Даринка Генова Петкова, Р. България 7123, с. Долана Студена, Тел.: 0878 122961, E-mail: digon@abv.bg

Място/места за контакт: Народно читалище "Пробуда-1923", с. Долана Студена

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Народно читалище "Пробуда-1923", с. Долна Студена реализира проект: „Създаване на център за културни услуги”, с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №18-321-01458 от 11.12.2013 г. по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Предмет на настоящата покана е доставка и монтаж на техника за сцена и представления за осъществяване на културна дейност от НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Пробуда - 1923”, с. Долна Студена. Техниката, предмет на доставката и монтажа по настоящата публична покана, ще се използва при музикални и сценични прояви от състави към Народно читалище "Пробуда-1923", село Долна Студена. Доставката включва три системи: озвучителна; осветителна и видеозаснемане и видеовъзпроизвеждане. Всяка от системите се състои от отделни артикули, които дават нейната функционалност като цяло. Доставката включва задължително всички изброени по-долу устройства и съоръжения на всяка от системите. Участниците следва да оферират артикули с технически параметри, които покриват минимум минималните заложени от Възложителя в техническа спецификация от Указанията за участие към тази публична покана. Изисквания към предлаганата техника 1. Предлаганите артикули трябва да са оригинални, нови и неупотребявани, и техническите им параметри да съответстват на минималните изисквания на Възложителя. 2. Предлаганите от Изпълнителя артикули трябва да отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и на всички стандарти в Република България по отношение на техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми за безопасност при включване към електрическата мрежа. 3. Трябва да отговарят на „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините” и/или „Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението”. 4. При доставката, артикулите да се придружават с документи, доказващи качеството и безопасността на стоките. 5. Доставените артикули трябва да са в оригинални опаковки с ненарушена цялост, придружени с гаранционна карта. Гаранционният срок на изделията се определя в съответствие с предложението за изпълнение на поръчката на изпълнителя за изпълнение на поръчката. Предлаганият от участниците Гаранционният срок на всеки един от артикулите, следва да бъде не по-кратък от гаранционният срок, даден от производителя на съответния артикул. Гаранционния срок не е елемент на методиката за оценка на офертите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32323400, 32340000, 31518100

Описание:

Оборудване за видеовъзпроизвеждане
Микрофони и високоговорители
Прожектори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Артикулите предмет на доставка са: Усилвател - 1 бр.;Тонколони(стационарни)-4 бр.;Тонколони (мобилни) със стойка - 4 бр.;Система за безкабелна връзка-1 бр.;Безжичен микрофон със стойка-2 бр.;Външна, преносима памет за музика-1 бр.;Рекордер-1 бр.;Прожектори(стационарни) за сценично осветление с видове светлини-10 бр.;Прожектори(мобилни) за сценично осветление с видове светлини и със стойка-4 бр.;Пулт за управление на осветление с безжична връзка-1 бр.;Видеокамера-1 бр.;Външна памет за видеозапис-1 бр.;Проектор с екран-1 бр.;Фотоапарат-1 бр.;Телевизор-1 бр. Прогнозната стойност на поръчката е 30 974,99 лв. без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта. Предлаганата цена за всяка отделна система за доставка, включена в предмета на поръчката не бива да надвишава следните максималните общи стойности без ДДС: -Озвучителна с-ма - 9 683.33 лв.; -Осветителна система за сцена на открито и закрито - 12 008.33 лв.; -Система за видеозаснемане и видеовъзпроизвеждане - 9 283.33 лв. Поръчката се финансира от Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България във връзка с договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 18/321/01458 от 11.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., за реализацията на проект „Създаване на център за културни услуги”. Стойността на извършените дейности ще се заплаща по следния ред и условия: Еднократно плащане в размер на 100% от стойността на сключения договор след окончателната доставка и монтажа на предвидената техника, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне от избрания за изпълнител и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на следните документи: 1) Фактура; 2) Окончателен приемо-предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целия обем на доставката; 3) Декларация, че доставените активи не са втора употреба; 4) Инструкции за експлоатация; 5) Гаранционна карта с гаранционни условия и адреси за сервиз за всеки доставен артикул.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30975 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Народно читалище "Пробуда-1923", с. Долна Студена, Област Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в публичната покана се представлява от управителя/управителите или от други законно определени представители, или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. Технически изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една доставка на техника за осветление и/или озвучаване и/или видеозаснемане на сцена и/или представления, сходна с тази, предмет на поръчката. Документи, с които се доказва горепосоченото изискване: 1. Списък на доставките, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - Приложение №6. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. Всички документи трябва да бъдат представени на български език или с превод. Всички страници на копията на документите трябва да са заверени от участника с „Вярно с оригинала” и да имат свеж печат на участника (ако участника разполага с такъв) и подпис на лицето, притежаващо представителна власт на участника. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, горепосочените документи се представят и в превод. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, съответствието му с горното изискване се доказва от един или повече от участниците в него. Забележка: Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерий „Икономически най-изгодна оферта”. Допуснатите до оценка оферти получават „Комплексна оценка” (КО).Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = Д х 30%+ Р х 20% + Ц х 50% Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, Комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на настоящите указания за участие в публичната покана и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от публичната покана участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. I. Показателят Срок за доставка (Д) е с тежест 30% в комплексната оценка и представлява предложеният от участника срок за изпълнение на доставката и монтажа на предвиденото съоръжение в календарни дни и оценката се формира по следния начин: Д = (Дmin / Дi) x 100, където Дi e предложеният срок на доставка и монтаж в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; Дmin e минималният предложен срок на доставка и монтаж в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок на изпълнение. Срокът за доставката и монтажа не може да бъде по-кратък от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата, следваща датата на получаване на Заявка за доставка от Възложителя. Участници, които предложат срок за изпълнение по-кратък от поставения минимален срок от 15 (петнадесет) календарни дни, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в публичната покана. II. Показателят реакция при установени гаранционни дефекти в рамките на гаранционния срок (Р) е с тежест 20% в комплексната оценка и представлява предложеният от участника срок за реакция при установена повреда на съоръжението до момента на нейното пълно отстраняване в календарни дни и оценката се формира по следния начин: Р= (Рmin / Рi) x 100, където Рi e предложеният срок за реакция в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник Рmin e минималния предложен срок на реакция в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок на реакция. Важно! Срокът за реакция при установени гаранционни дефекти в рамките на гаранционния срок, представлява времето за реакция от момента на уведомяване за възникнала повреда в поетия гаранционен срок, до момента, в който дефектът е напълно отстранен. Срокът за реакция при установени гаранционни дефекти в рамките на гаранционния срок не може да бъде по-кратък от 1 (един) календарен ден, считано от датата, следваща датата на получаване на Уведомление за възникнала повреда от Възложителя. Участници, които предложат срок за реакция по-кратък от поставения минимален срок от 1 (един) календарен ден, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в публичната покана. III. Показателят Ценово предложение (Ц) е с тежест 50% в комплексната оценка и представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира по следния начин : Ц= (Цmin / Цi) x 100, където Цi e предложената крайна цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник; Цmin e минималната предложена крайна цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена. Забележка: Участниците задължително разработват ценовите предложения при съобразяване с максималната прогнозна стойност на поръчката, посочени в публичната покана и указанията за участие. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил обща цена за изпълнение на поръчката, по-висока от максималната прогнозна стойност, посочена в поканата и указанията за участие

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/01/2015 11:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик,в/у който се посочва наименованието на поръчката,за която подава оферта,наименованието на уч-ка,адрес за кореспонденция,тел.,факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи:•Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; •Представяне на участника –Прил.№1, което включва посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТрР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.•Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгл. документите му за съдебна регистрация) - оригинал;•При участник обединение, което не е ЮЛ - Договор за създаване на обединението (копие), в който е посочен представляващият обединението; Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. •Декларация от членовете на обединението за ангажираност към поръчката – Прил. №2;•Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители–Прил.№3;• Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Прил. №4;•Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - Прил. №5;•Списък на доставките, изпълнени през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата - Прил. №6. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките.•Предложение за изпълнение на поръчката - Прил. №7, придружено от:1)Попълнена сравнителна спецификация за всеки отделен артикул - с попълнени предложения за гаранционен срок за всеки отделен артикул (Прил.№7а);2)Документи, доказващи техническите характеристики на артикулите – Брошюри, описание и други подобни, без посочени цени; •Ценово предложение - Прил. №8-към ценовото предложение се представя попълнено Прил. №8а, с попълнени цени.Ценовото предложение трябва да съответства на предложението за изпълнение на поръчката по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. В противен случай, участникът се отстранява. Изискванията за обединение и чуждестранни ФЛ и ЮЛ са подробно посочени в Указанията за участие към публичната покана. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет страницата на Община Ценово http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena - раздел "Профил на купувача" ВАЖНО! Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 16.01.2015 г. от 10:30 ч. в срадата на Народно читалище "Пробуда - 1923",с. Долна Студена,Община Ценово, област Русе, ул. „Хан Аспарух” №20. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/01/2015