Версия за печат

BG-Смолян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД -гр.Смолян, ул."П.Р.Славейков" № 2, За: инж.Златка Стаматова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62475, E-mail: vik_zl.stamatova@abv.bg, Факс: 0301 62629

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-smolyan.com.

Адрес на профила на купувача: www.vik-smolyan.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на полиетиленови тръби висока плътност PE-HD PE 100 ф25/10атм-4300м;ф25/12,5атм-2100м;ф32/10атм-2155м;ф40/10атм-800м;ф50/10атм-400м;ф63/10атм-2380м;ф75/10атм-2325м;ф90/10атм-4440м;ф110/10атм-204м;ф125/10атм-48м;ф160/6атм-264м;ф160/10атм-264м;ф160/16атм-60м;ф200/6атм-132м;ф200/10атм-84м;ф250/10атм-24м;ф315/10-36м;ф400/10атм-12м

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44162000

Описание:

Тръби


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на полиетиленови тръби висока плътност PE-HD РЕ 100 ф25/10атм-4300м;ф25/12,5атм-2100м;ф32/10атм-2155м;ф40/10атм-800м;ф50/10атм-400м;ф63/10атм-2380м;ф75/10атм-2325м;ф90/10атм-4440м;ф110/10атм-204м;ф125/10атм-48м;ф 160/6атм-264м;ф160/10атм-264м;ф160/16атм-60м;ф200/6атм-132м;ф200/10атм-84м;ф250/10атм-24м;ф315/10-36м;ф400/10атм-12м

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Смолян

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Юридически,икономически , финансови и технически изисквания на участника в процедурата .1. Копия от документа за регистрация или единен индефикационен код,съгласно чл.23 ат Закона за търговския регистър,когато участиника е юридическо лице или едноличен търговец 2Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1,2 и 5 от ЗОП.Наличието на някои от обстоятелствата по чл.47 ал.1,2 и 5води до отстраняване на участника в процедурата 3.Декларация съдържаща списък на основните договори за доставки с изпълнени през последните 3 години ,включително стойностите,дължините на доставените тръби ,датите и получателите ,придружени с препоръки за добро изпълнение с адрес телефон ,факс и e-mail адрес на получателите. 4.Гаранции 4.1 Гаранция за участие в процедурата в размер на 600(шестотин)лева по сметка IBAN BG91IABG 74911000795600 BIG IABGBGSF при ASSET BANK –Смолян 4.2 Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2000(две хиляди )лева по сметка IBAN BG91IABG 74911000795600 BIG IABGBGSF при ASSET BANK –Смолян (внася се при сключване на догвор за изпълнение) 5.Технически характеристики на изделията ,които са предмет на поръчката Документи по чл.51 ал.1 т.1, 4,5 и 6 от ЗОП. 5.1Санитарно разрешително от МЗ или хигиенна оценка за допустим контакт с питейна вода 5.2. Сертификат за съответствие на строителния продукт и декларация на производителя за съответствие на качеството съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. 5.3Сертификат ISO 9001-2008 на производителя за внедрени системи за качество или еквивалентен сертификат на производителя преведени на български език 5.4 Сертификат на производителя на суровината 5.5Сертификат за произход на изделията 5.7-Референции за изпълнени доставки предмет на поръчката. 5.8.Документ че участника е производител или официален представител на фирмата производител на предлаганите изделия за България със срок не по малък от срока на действие на договора за изпълнение на поръчката.Удостоверява се с декларация ,че участникът е производител или оторизационно писмо за дистрибуция от производителя(в оригинал и провод).5.9.Тръбите да се доставят в черен цвят със синя нишка или в син цвят с налягане PN 6,PN 10,РN 12.5,PN 16, с маркировка отнасяща се до:диаметър,дебелина на стената,работно налягане,сериен номер,материал,дата на производство и производител.Всички тръби да имат пласмасови капачки ,постнавени върху двата края на тръбата за да предотвратяват навлизането на замърсители. 6.Гаранционият срок на изделията да е определен при спазване на условията на производителя за транспорт,съхранение ,монтаж,номинално налягане,температура на водата и нормална експлоатация в питейно битово водоснабдяване при качества на водата врамките на изискванията на Наредба № 9 /15.03.2001год. за качество на водата предназначена за питейно битово водоснабдяване.7.Срок на плащане -30(тридесет)календарни дни считано от дадата на доставка на стоката и надлежно оформена данъчна фактура придружена с приемателно предавателен протокол.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1- Предлагана цена с коефициент на тежест -85 К2-Срок на доставка с коефициент на тежест -15

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/01/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/01/2015