Версия за печат

BG-Първомай

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Многопрофилна болница за активно лечение-Първомай" ЕООД, ул."Княз Борис І" №51, За: Недялка Вълканова, Република България 4270, Първомай, Тел.: 0336 63171, E-mail: mbal_par@abv.bg, Факс: 0336 63165

Място/места за контакт: горепосочения адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-parvomay.com.

Адрес на профила на купувача: http://mbal-parvomay.com/профил-на-купувача/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на горива чрез зареждане на моторните превозни средства на „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД с електронни карти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000

Описание:

Горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на дизелово гориво за нуждите на "МБАЛ-Първомай" ЕООД за срок от две години чрез зареждане на моторните превозни средства на „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД с електронни карти

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Бензиностанциите на изпълнителя на територията на гр.Първомай и област Пловдив

NUTS:

BG42

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката се изпълнява се чрез зареждане на моторните превозни средства, собственост на възложителя, в бензиностанциите на изпълнителя, с електронни карти за безналично плащане. Участникът издава за своя сметка електронни карти за всички моторни превозни средства/водачи на лечебното заведение. При придобиване на нови моторни превозни средства се издават допълнителни карти, като сключеният договор съответно се отнася и за тях. Качеството на горивото трябва да отговаря на изискванията БДС или на еквивалентни стандарти. В процедурата могат да участват лица, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки(ЗОП), лицензирани са за търговия с автомобилни горива и разполагат с изградена търговска мрежа(бензиностанции) в страната, като поне една се намира на територията на гр.Първомай и поне три бензиностанции на територията на област Пловдив. Бензиностанциите трябва да осигуряват непрекъснато денонощно обслужване, да разполагат с действащи посттерминали за отчитане на продажбите за безналично плащане с електронни карти, както и със записващи видеокамери.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/01/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническата спецификация, в която подробно са изложени изискванията за изпълнение на поръчката и изготвянето на офертата, ведно с приложения(образци на техническо и ценово предложения, проектодоговор и декларации) са публикувани в профила на купувача на горепосочения интернет адрес. Отварянето на получените оферти ще се извърши от комисия, назначена от възложителя на 14.01.2014 г. от 10.00 часа в сградата на "МБАЛ-Първомай" ЕООД в гр. Първомай, ул."Княз Борис I" №51 - администрация на дружеството.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/01/2015