Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/111-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата процедура е периодична доставка на цветя и декоративна растителност за нуждите на общинско звено „Озеленяване“ гр. Габрово, подробно описани по вид и количество в Приложение № 1 и Приложение № 2 Срокът за изпълнение на поръчката е не по – късно от 30.06.2015 г. Място на доставките - гр. Габрово, ул. ”Станционна ” № 9 Г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03120000, 03450000

Описание:

Продукти от градинарство и разсадници
Продукти от горски разсадници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката до 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) без ДДС или 72 000 лв. (седемдесет и две хиляди лева) с вкл. ДДС. Плащането ще се извърши от бюджета на общинско звено „Озеленяване“ – второстепенен разпоредител с бюджет. Максималната стойност за всяка обособена позиция е както следва: Обособена позиция 1 – „Доставка на цветя” Максимална стойност на обособената позиция до 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) без ДДС или 36 000 лв. (тридесет и шест хиляди лева) с вкл. ДДС. Обособена позиция 2 – „Доставка на дървета и храсти” Максимална стойност на обособената позиция до 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) без ДДС или 36 000 лв. (тридесет и шест хиляди лева) с вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности на участниците: 1.1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е извършил минимум 1 /една/ доставка, еднаква или сходна с предмета на поръчката. За „доставки, сходни с предмета на поръчката”, възложителят ще приема доставки за: по обособена позиция №1 – Доставка на цветя за зацветяване. по обособена позиция №2 - Доставка на дървета и храсти за засаждане. Минималните изисквания се доказват със: - Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка - Образец № 6; - Доказателство за извършената доставка - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2 Представената оферта трябва да съдържа: 2.1 Представяне на участника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2.2. Техническа оферта - Образец № 2; 2.3. Ценова оферта - Образци № 3-1 и № 3-2; 2.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5; 2.5. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка - Образец № 6; ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложените образци и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. 5. Участниците могат да подават оферта за всяка от обособените позиции по отделно или за двете позиции заедно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите се извършва по следните критерии за оценка: Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = С х 0,20 + ФО х 0,80, където: С– срок за доставка на цветя и растителност, след писмена заявка от общинско звено „Озеленяване” – гр. Габрово за необходимото количество. ФО – финансова оценка на офертата Оценката на показателя С се определя по формулата С = С min / С съотв x 100, където С min - най – малкият предложен срок за доставка след писмена заявка от общинско звено „Озеленяване“. С съотв – предложеният срок за доставка след писмена заявка от общинско звено „Озеленяване“ от съответния участник. Забележка: Предложения срок за доставка след заявка, не може да бъде по-кратък от 1 календарен ден и по-дълъг от 10 календарни дни ФО = Цmin/Цсъотв. x 100 т, където: Цmin - най-ниската предложена цена; Ц съотв. - цената, предложена от съответния участник.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/01/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 60 кал.дни считано от крайния срок за получаване на офертите. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик до 16.30 ч. на 14.01.2015 г. в деловодството на Община Габрово, с надпис. ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: “Доставка на цветя и декоративна растителност за нуждите на общинско звено „Озеленяване“ гр. Габрово по две обособени позиции За обособена позиция №………………………………………………….. /посочва се за коя обособена позиция се подава оферта/ ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ За контакти: Николай Димитров – мл. експерт отдел ОПКПЧП в Община Габрово, тел. 066/818 382. Офертите ще се отварят в 09.00 часа на 15.01.2015 г. в Зала III, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Приложения към настоящата покана: Образец 1 – Представяне на участника; Образец 2 – Техническа оферта; Образци 3-1 и 3-2 – Ценова оферта; Образец 4-1 и 4-2 – Проект на Договор; Образец 5 – Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 6 - Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка; Образец 7 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Приложение №1 – Техническа спецификация; Приложение №2 – Видове и ориентировъчни количества цветя и растения. Приложение №3 – Методика за оценка

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/01/2015