Версия за печат

BG-гр.Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Долна Митрополия, ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 39, За: Поля Цоновска - Кмет на община Долна Митрополия, Живка Георгиева - юрисконсулт, Република България 5855, гр.Долна Митрополия, Тел.: 06551 2411, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. "Св. св. Кирил и Методий: №39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dolnamitropolia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dolnamitropolia.acstre.com/currentNews-168-%E2%80%9Cpoddryzhka_na_ulichno.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНОТО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50232000

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление и светофарите


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

На територията на община Долна Митрополия има общо 3150 бр. осветителни тела, които следва да се поддържат. Дейностите по експлоатационна поддръжка на уличното и парково осветление включва следните дейности: - Ремонт на осветително тяло - Подмяна на изгоряла лампа - Подмяна на счупен расейвател или корпус - Демонтаж и монтаж на осветително тяло - Монтаж на конзола /рогатка/ - Възстановяване на скъсана въздушна линия - Възстановяване на скъсана кабелна линия /до 5 метра/ - Подмяна на изгорял контактор или часовник - Подмяна на предпазител - Настройка на часовник Абонаментната поддръжка на уличното парково осветление не включва следните дейности: - Изграждане на нови кабелни или въздушни линии - Доставката на резервни части и материали - Кастрене на дървета и оформяне на просеки

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на населените места на община Долна Митрополия

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически възможности, квалификации и опит:Участникът следва да е изпълнил услуги през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, включващи дейности свързани с поддържане на уличното и парково осветление.Участникът следва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на предмета на поръчката със собствена или наета или друга форма на гарантирана разполагаемост /напр.лизинг /подвижна работна площадка /автовишка/ с височина не по-малко от 9 (девет) метра, като същата да има редовно издадена ревизионна книга и да е преминала редовен годишен технически преглед от Инспекция за държавен технически надзор или акредитирана фирма за технически надзор, съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения, приета с ПМС №199/10.09.2010г. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, минималните изисквания за подизпълнителите се прилагат според вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Съгласно чл.51а от ЗОП, участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси при изпълнение на поръчката. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. Участниците трябва да разполагат към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на обекта на поръчката, с минимум трима квалифицирани изпълнители притежаващи необходимите квалификационни групи: Първи квалифициран изпълнител - минимум трета група по безопасност и здраве при работа с електрически уредби. Втори квалифициран изпълнител- минимум трета група по безопасност и здраве при работа с електрически уредби.Трети квалифициран изпълнител- минимум четвърта група по безопасност и здраве при работа с електрически уредби.Четвърти квалифициран изпълнител- минимум пета група по безопасност и здраве при работа с електрически уредби.Квалицираните специалисти следва да са организирани в 2 /два/ екипа, на разположение 7 /седем/ дни в седмицата, вкл. и официални /празнични дни. Всеки екип следва да се състои от най-малко от 2 /двама/ души. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, минималните изисквания за подизпълнителите се прилагат според вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Съгл. чл.51а от ЗОП, участникът може да използва ресурсите на др. физ. или юр. лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси при изпълнение на поръчката. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. 9.Документи, с които се доказват горепосочените изисквания:Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на оферта, който включва предмет на услугата, получател, заедно с доказателство за извършването и – попълва се Образец №6.Списъкът следва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал.4 от ЗОП, а именно: - доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите.Декларация за наличие на техническото оборудване, с което разполага кандидата или участникът за изпълнение на поръчката, придружена с документ за собственост, наем, лизинг и др. Списък -декларация на квалифицираните служители.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: Срок за реагиране при подаден сигнал за възложен авариен /неотложен/ ремонт – С.Максимално възможен брой точки-100.Относителна тежест в КО- 60%. Ценово предложение - Обща месечна стойност за извършване на услугата съгласно техническата спецификация – Ц.Максимално възможен брой точки-100.Относителна тежест в КО - 40%.Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = С х 60% + Ц х 40 % Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническото предложение за изпълнение на поръчката на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени в съответствие с изискванията на настоящите указания за участие в публичната покана. Комисията предлага за отстраняване участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Всеки един от показателите на оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Срок за реагиране при подаден сигнал за възложен авариен /неотложен/ ремонт - С. Предложението по този показател задължително се посочва в часове. Срока за реагиране представлява времето необходимо на участника от момента на получаване на сигнала до реалното мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място на дейностите по аварийния /неотложен/ ремонт. Участникът предложил най–кратък срок за реакция получава възможния максимален брой точки по показателя – 100 точки. Тегловен коефицент в КО - 60%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: С = (Сmin/Сi) х 100, където • Сi – предложеният срок за реакция след уведомяване от страна на Възложителя за авариен/неотложен/ ремонт, съгласно Техническото Предложение на съответния участник; • Сmin – минималният предложен срок за реакция след уведомяване от страна на Възложителя за авариен /неотложен/ ремонт в часове, съгласно Техническото Предложение на участника, предложил най-кратък срок за реакция. 2.Ценово предложение - Обща месечна стойност за извършване на услугата съгласно техническата спецификация – Ц с коефициент на тежест 40% в комплексната оценка на офертите, максимален брой точки – 100. Показателят „Ценово предложение” се изчислява по следната формула: Ц = (Цmin/Цi) х 100, където: • Цmin - най-ниско предложение по компонента „Обща месечна стойност за извършване на услугата съгласно техническата спецификация - ............. лв. без вкл. ДДС”. • Цi – предложение на оценявания участник по компонента „Обща месечна стойност за извършване на услугата съгласно техническата спецификация - ……… лв. без вкл. ДДС”. Забележка: Участниците задължително разработват ценовите предложения при съобразяване с максималната прогнозна стойност на поръчката, посочени в публичната покана. От участие в публичната покана се отстранява участник предложил обща цена за изпълнение на поръчката, по - висока от обявената максималната прогнозна стойност.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/01/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 12.01.2015 г. от 11.00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон,факс и e-mail. Пликът с офертата трябва да съдържа следните документи:• Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;• Писмо към офертата – Образец № 1,• Административни сведения - Образец №2;• Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър;• Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал;• Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.• Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №3,• Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – попълва се Образец № 4;• Декларация от подизпълнител/в случаите, когато е приложимо/, че е съгласен да участва в процедурата като такъв . - Образец №4а; (ако е приложимо);Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Образец №4 се представя от обединението като цяло.Документите в офертите на участниците по чл.56, ал.1, т.1, които не са на български език се представят на езика, на който са изготвени и в «официален превод» на български език, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.• Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец №5; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Образец №5, се представя от всеки участник в обединението.• Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на оферта, който включва предмет на услугата, получател, заедно с доказателство за извършването и – попълва се Образец №6. Списъкът следва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал.4 от ЗОП, а именно: - доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите;• Декларация за наличие на техническото оборудване, с което разполага кандидата или участникът за изпълнение на поръчката, придружена с документ за собственост, наем, лизинг и др. - попълва се Образец №7.• Копие на валидно Удостоверение за преминат редовен годишен технически преглед, издадено от Инспекция за държавен технически надзор или акредитирана фирма за технически надзор.• Списък -декларация на квалифицираните служители, които ще участват в изпълнението на поръчката – Образец №8, в която са посочени образованието, проф. квалификация и проф. опит на предложените лица.• Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №1 ,• Ценово предложение.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/01/2015