Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, За: Мариана Китова, Стоил Нацев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308818; 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставки на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000, 30197000, 30197640

Описание:

Принадлежности за офиса
Дребно офис оборудване
Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Периодични доставки на канцеларски материали, отговарящи на количествените и качествените изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката. Доставките се извършват след предварителна заявка от страна на Възложителя. Посочените в техническата спецификация количества са ориентировъчни. Възложителят може да намали или увеличи дадено количество с оглед на конкретните си моментни потребности.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На адресите съгласно списъка, приложен към документацията към публичната покана.

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към качеството и количеството на канцеларските материали, изискванията към участниците в процедрата, условията за подготовка на офертата, както и други са подробно описани в приложенията към публичната покана. Същите са публикувани на интернет страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", в раздел "Профил на купувача". http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ще се оценяват показателите: предлагана обща цена (с относителна тежест при оценяване от 75%); срок на извършване на доставка (с относителна тежест при оценяване от 10%) и качество на материалите (с относителна тежест при оценяване от 15%). Всеки участник може да получи максимална оценка от 100 точки. Оценката на офертите ще се извърши съгласно приложената към документацията методика за определяне на комплексната оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/12/2014