Версия за печат

BG-гр. Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Североизточно държавно предприятие" ДП - гр. Шумен, ул. "Петра" № 1, За: Евгени Гандев; Динко Илчев, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: СИДП ДП-Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: op.dpshumen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „СИДП“ ДП – Шумен за срок от 2 години считано от датата на сключване на договора”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66120000

Описание:

Инвестиционни банкови услуги и свързаните с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно изготвения анализ на паричните средства и финансовите дейности на "СИДП" ДП Шумен

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на СИДП ДП-Шумен-ул."Петра" № 1, гр. Шумен и на 18-те териториални поделения

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Ограничения при допускане на кандидатите - до участие не се допускат кандидати, които не отговарят на условията на чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП. 2. Квалификационни изисквания към кандидатите/изпълнителя - изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице - , притежаващ съответен документ за правоспособностза извършване на този род услуги и отговарящ на изискванията на методиката 3. Критерий за оценка на предложенията ценовите оферти се оценяват сгласно утвърдената методика. 4. Оферти за участие в процедурата се приемат в деловодството на ЦУ на СИДП ДП-Шумен, ул. "Петра" № 1, гр. Шумен, всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа, с краен срок до 16,00 часа на 07.01.2015 г. включително, в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който кандидата посочва своя адрес за кореспонденция, телефон и по възможност ел. адрес. Върху плика се изписва предмета на процедурата. 8. Други съгласно посочените в документацията. Офертата се подава в запечатан, непрозрачен плик, който се надписва по начина, посочен по-долу: Наименование на плика, съгласно условията, като в долния десен ъгъл се посочва пълното и точно наименование на участника, както и адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. В плика посочен по-горе се поставят следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Административни сведения - точен адрес, телефонен номер, факс номер, електронен адрес за връзка - приложение № 2. 3. Заверено от участника копие на валидна индивидуална лицензия, съгласно Закона за кредитните институции. 4. Документ за кредитен рейтинг, присъден от някоя от следните агенции за кредитен рейтинг – Standard & Poor’s, Fitch, Българска агенция за кредитен рейтинг или Moody’s. 5. Декларация (образец) – приложение № 3, че участникът притежава единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти освен документа за регистрация, и заверено копие на удостоверение за актуално състояние. 6. Декларация – приложение № 4, че участникът притежава представителства на територията на „СИДП“ ДП Шумен (областите Шумен, Варна, Добрич, Търговище) – образец. 7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – приложение № 5 – образец. 8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – приложение № 6 – образец. 9. Декларация за приемане условията на проекта на договор – приложение № 7 – образец. 10. Предложение за изпълнение на поръчката – приложение № 8 – образец. Условия за сключване на договор за изпълнение с избрания за изпълнител участник - Преди подписване на договора за възлагане на договор за изпълнение на обществената поръчка, участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и попълнена декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

съгласно утвърдената методика

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите свързани с поръчката, като условия за участие, ценово предлажение, методика за оценка, проект на договор и други дощуменит за участие, могат да да се получат и да се ползват на посочения в тази покана интернет адрес-профила на купувача. Разглеждането на документите от комисията ще се извърши на 08.01.2015 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на административната сграда на ЦУ на СИДИДП ДП-гр.Шумен, ул. "Петра" № 1, гр. Шумен. Документи за участие могат да се изтеглят от профила на купувача на адрес и посочена хипервръзка,съгласно тази покана. Когато кандидат пожелае изрично да получи документация за участие по куриер, това обстоятелство се отбелязва в ругистъра на оферти, кандидата заплаща цена на документацията от 12,00 лв., без ДДС и документите се изпращат по куриер за сметка на кандидата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/01/2015