Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на земеделието и храните, бул. Христо Ботев 55, За: Милена Симеонова, Република България 1040, София, Тел.: 02 98511856, E-mail: msimeonova@mzh.government.bg, Факс: 02 9807492

Място/места за контакт: Дирекция "Обюествени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mzh.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/procurement.aspx.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да извършат оценка на поземлени имоти в горски територии в съответствие с изискванията на Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212(2011/C) и SA.26217 (2011/C), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71324000

Описание:

Услуги по оценка на състояние


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на оценка са 1185 броя поземлени имоти в горски итеритории, включени в договорите за замени, осъществени през периода 01.01.2007-27.01.2009 г. Имотите - държавна и частна собственост по Заповедите за замяна са представени в Приложение 1 - неразделна част от Техническото задание, представляващо Приложение № 2 към Пупличната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОЦЕНИТЕЛИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ В ОЦЕНИТЕЛСКИТЕ ЕКИПИ: 1. Независим оценител на поземлени имоти в горски територии – минимум двама. -образователно-квалификационна степен: „Магистър“; -общ професионален опит: не по-малко от 3 (три) години; -специфичен професионален опит: да притежава оценителска правоспособност за поземлени имоти в горски територии и да е регистриран по Закона за независимите оценители; -да не е участвал в изготвянето на оценителски доклади, свързани със замени на поземлени имоти в горски територии за периода 01.01.2007-27.01.2009 г., които са обект на настоящата обществена поръчка. 2. Независим оценител притежаващ и двете оценителски правоспособности за недвижими имоти и търговски предприятия и вземания – един. -образователно-квалификационна степен: „Магистър“; -общ професионален опит: не по-малко от 3 (три) години; -специфичен професионален опит: да притежава оценителска правоспособност за недвижими имоти и да е регистриран по Закона за независимите оценители. -специфичен професионален опит: да притежава оценителска правоспособност за търговски предприятия и вземания и да е регистриран по Закона за независимите оценители.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/01/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: 1. Представяне на участника - /приложение № 1/; 2. Техническо предложение - /приложение № 3 /; 3. Ценово предложение - /приложение № 4/; 4. Декларация за разположение на експертите - /приложение № 5/; 5. Списък на техническите лица /приложение № 6/; 6. Проект на договор - /приложение № 7/; При подписване на договора се представя гаранция за изпълнение – 3 % от стойността на договора без ДДС, представена във формата съгласно чл.60, ал. 1 по ЗОП по сметката на МЗХ: BG 08 BMBG 9661 3300 1500 02, BIG – BNBGBGSD; БНБ – ЦУ. Предлаганата оферта следва да представите в един запечатан непрозрачен плик на гише Обществени поръчки в Приемна на МЗХ, да посочите наименованието на поръчката и подателя, както и адрес, телефон, факс и адрес на електронната поща за кореспонденция. Пълен достъп до документацията за участие в процедурата може да се получи на електронната страница на МЗХ - профил на купувача - http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/procurement.aspx . При постъпване на въпроси по документацията от заинтересованите лица, отговорите на същите ще бъдат публикувани на сайта на МЗХ на горепосочения електронен адрес. Офертите ще се отворят в Министерство на земеделието и храните, бул. "Христо Ботев" № 55 на 07.01.2015 г. в 11,00 часа. Участниците ще бъдат уведомени от служителя на гише Приемна за залата в която ще се проведе заседанието. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/01/2015