Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Христо Петков, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.bg, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20141218pWyD1917951.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20141218pWyD1917951.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на климатици за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39717200

Описание:

Климатици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно възникналата необходимост при Възложителя до достигане на стойност до 50 000 лв. с ДДС на заявките.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41666 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - База I и База II

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената от участник оферта трябва да отговаря на следните изисквания и да има най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: 2.1. Срок за изпълнение с условие - доставките да се извършват в рамките на до 10 календарни дни, като всяка доставка се извършва след писмена заявка на Възложителя. Една заявка може да включва от 1 бр. до 10 бр. климатика. 2.2. Гаранционен срок на предлаганите климатици – гаранционният срок на предлаганите климатици не може да бъде по-малък от 12 месеца. 2.3. Посочване на производител и марка/модел продукти, които са от източник – предприятие за производство, когато са допустими варианти; 2.4. Декларация за съгласие с условията в проекта на договора; 2.5. Техническо предложение (описание) на предлаганите климатици, с посочени за всеки тип със съответната мощност - производител, модел и технически параметри. Към техническото си предложение, участникът трябва да приложи: 2.5.1. Каталог/зи, брошура/и, технически паспорт/и или друг/и еквивалентен/ни документ/и, произтичащ/и от производителя или от официалния вносител на климатиците за Република България, от който да става видно съответствието на предложените от участника климатици с техническата спецификация на възложителя. Представените материали следва да са на български език, а в случаите, когато са представени документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод на български език, направен от заклет преводач. 2.5.2. Декларация за съответствие на предлаганите климатици, издадена от производителя, упълномощения му представител или нотифициран орган. Представените декларации следва да са на български език, а в случаите, когато са представени документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод на български език, направен от заклет преводач. 3. Ценово предложение съдържащо: 3.1. Начин и срок за плащане след доставка. Плащането на климатиците да се извършва след доставката въз основа на издадена фактура и надлежно съставена приемо-предавателна форма. Плащането да се извършва в лева по банков път при условията на отложено плащане в срок до 5 (пет) работни дни след съответната доставка. Да се посочи банкова сметка. 3.2. Цената, която ще се заплаща от възложителя, да представлява крайната доставна цена, включваща ДДС и всички разходи по доставката, демонтаж на стара климатична инсталация, монтаж на външно и вътрешно тяло, тръбен път до 8 метра, транспортни разходи и изпълнението на настоящите условия до краен получател – УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66. Цената не подлежи на промяна за време на действие на договора, чийто срок е до 1 година. 3.3. Участниците трябва да подават оферти за всички номенклатурни редове от предмета на поръчката. 4. Декларация, че предлаганите климатици ще бъдат доставяни до 10 календарни дни от заявката и в състояние - напълно годни за монтаж, и че при неизпълнение на този ангажимент, ще бъде заплащана неустойка в размер на цената на неприетите климатици. 5. Срок на валидност на офертата – да не е по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/01/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Климатичните системи (климатици), които ще бъдат доставяни следва да са фабрично нови и да отговарят на техническите параметри, посочени от Възложитля. Достъп до публичната покана, техническите параметри на климатичните системи (климатиците) и проекта на договор е осигурен на посочения адрес на профила на купувача. Отварянето на офертите ще се състои на 07.01.2015г. от 15:00 часа в заседателната зала на административната сграда - гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/01/2015