Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София, ж.к. Люлин, бул. "Европа" №135, За: Мариана Николова Закова - директор, България 1336, София, Тел.: 02 8257353, E-mail: sou137@abv.bg, Факс: 02 8257353

Място/места за контакт: гр. София, ж.к. Люлин, бул. "Европа" №135

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.137sou.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.137sou.org/index.php/bg/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05 На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки и в изпълнение на глава осма "а", чл.19 от Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-95/21,01.2012 г. на министъра на образованието и науката изменена със заповед №РД09-1779/12.11.2014 в изпълнение на заповед № 3718/б - 107/б/12.11.2014г.на директора на 137 СОУ ”Ангел Кънчев”, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03121200, 18331000, 18441000, 18820000, 22110000, 22470000, 22800000, 30230000, 44800000, 30197640, 30192130, 30192133, 37822100, 44812200, 39292300, 30192125, 37821000, 33760000, 24910000, 30197100, 30125110, 37441500, 37452900, 37452200, 37451700, 37452710, 35123300, 18931100, 30192121, 22830000, 37823200, 19640000, 18424300, 30195000, 30197320

Описание:

Цветя, рязани
Тениски
Шапки
Спортни обувки
Печатни книги
Учебници
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Компютърно оборудване
Бои, лакове и маджуни
Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране
Моливи
Острилки за моливи
Цветни моливи
Маслени и водни бои
Пособия за чертане
Маркери
Четки за рисуване
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Лепила
Телчета за телбод, карфици, кабърчета
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Въжета за скачане
Волейболни топки
Баскетболни топки
Футболни топки
Топки за тенис
Система за засичане на времето с хронометър
Раници
Химикалки
Тетрадки за упражнения
Паус
Големи и малки пликове за смет от полиетилен
Ръкавици за еднократна употреба
Табла
Телбод машинки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14033 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

137 СОУ "Ангел Кънчев"

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Документи за регистрация на фирмата; БУЛСТАТ; ценова оферта

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена; Най-кратък срок за доставка; Доставката да е за сметка на доставчика

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.137sou.org/index.php/bg/profil-na-kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/01/2015