BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЗЗД Бизнес Инкубатор Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 28, За: Жана Колева, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 907259, E-mail: j.koleva@burgas.bg, Факс: 056 907259

Място/места за контакт: гр.Бургас, ул."Александър Батенберг" № 28

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.business-incubator.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.business-incubator.burgas.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Доставка на следните консумативи за нуждите на ДЗЗД „Бизнес инкубатор – Бургас“: А) Тонери: Доставка и рециклиране след употреба на оригинални тонер касети с търговските марки: Тонер касета за Samsung SL - M2070 – 150 броя; Тонер касета за Samsung CLX - 3305 – 150 броя; Под оригинални консумативи се разбират такива, които са нови, неупотребявани и се произведени от производителя на съответната марка копирна техника или от оторизирани от него лица, при използването на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя. Б) Копирна хартия – - 100% рециклирана фотокопирна и принтерна хартия А4, грамаж: 80±1,0 хартия, произведена от рециклирани влакна и/или първични влакна от устойчиво управлявани гори, хартия която не съдържа хлор /TCF/ или свободен хлор – 100 кашона; - нерециклирана фотокопирна и принтерна хартия А4, грамаж: 80±1,0 гр/кв. м; дебелина: 108±1µm; яркост ISO2470-1: 97,0±0,5; белота ISO11475: min161; непрозрачност: >92; грапавост средно от двете страни < 200 ml/min, пакет 500 л – 80 кашона; - цветна копирна хартия пастелни цветове – 10 кашона; - цветна копирна хартия наситени цветове – 10 кашона; В) Класьори за документи – A4, 5 см и 7.5 см борд, от рециклиран картон покрит с PP фолио, сменяем етикет, различни цветове – 200 броя; Г) Папка пластмасова с метална машинка, прозрачно лице и перфорация, A4, различни цветове, 50 броя в опаковка – 85 опаковки; Д) Папка джоб с европерфорация, мат, 50 микрона, 100 бр в опаковка – 60 опаковки. 2. Предложение за брандиране Участниците следва да предложат проект за брандиране – графичен елемент или емблема, представящи по определен начин Бизнес инкубатор – Бургас. Логото следва да бъде изцяло графично или с придружаващ текст, интегриран като част от логото, като проектът трябва да включва задължителните реквизити, съгласно изискванията за визуална идентификация на предоставяното от ЕС финансиране и конкретно изискванията на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Проектът следва да представи дизайн и възможност за брандиране на следните консумативи – папки и класьори. Изпълнителят ще предостави на Възложителя електронен вариант на логото, с цел брандиране на листите хартия за целите на ДЗЗД „Бизнес Инкубатор – Бургас“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000, 39263000, 30124000, 79933000

Описание:

Принадлежности за офиса
Офис принадлежности
Части и аксесоари за офис техника
Спомагателни услуги по специализиран дизайн


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избраният изпълнител следва да достави горепосочените консумативи и да предложи проект за брандиране в оферирания от него срок за изпълнение, като консумативите трябва да са придружени със сертификати за произход и качество, сертификати по стандартите 9001:2008 и 14001:2004 или еквивалентни; Консумативите за печатащата техника трябва да са фабрично нови, нерециклирани, оригинални тонер касети.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офис на Бизнес Инкубатор - Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 28

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът следва през последните 3 (три) години, считано към датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно договор/и с предмет, еднакъв или сходен на предмета на поръчката. За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат доставки на офис консумативи и материали, като в предмета са включени и изисквания, свързани с опазване на околната среда. 2.Участникът представя декларация за собствено или наето оборудване – техника, която ще бъде използвана при изпълнението на предмета на поръчка в частта за рециклирането на употребените тонери.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно обявения критерий, офертата ще бъде оценена по следната формула: КО = СО + ТО + ФО където: КО е комплексната оценка на съответния участник. Максималната стойност на КО е 50 точки. СО е показател, отразяващ относителната тежест на предлагания срок в календарни дни за доставка в офертата. Максималната стойност на СО е 10 точки и се изчислява по формулата: СО = (Срmin/Сруч.) х 10, където: Сруч. е предложеният срок за изпълнение в офертата на съответния участник, Срmin е най-краткият предложен срок от всички оферти Забележка: участниците следва да се въздържат от офериране на нереалистично кратки срокове за изпълнение предмета на поръчката. Има се предвид срок за доставка при всяка конкретна заявка. ТО е техническата оценка на предложения брандинг, като максималният брой точки, които може да получи участник е 20. ФО е показател, отразяващ относителната тежест на цената на съответната оферта. Максималната стойност на ФО е 20 точки и се изчислява по формулата: ФО = (Цmin/Цуч.) х 20, където: Цуч. е предложената цена в лева на офертата на съответния участник Цmin е най-ниската предложена цена в лева от всички оферти

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/01/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в настоящата обществена поръчка, която е неразделна част от настоящата покана може да бъде предоставена безплатно на хартиен носител на адрес - гр. Бургас, ул."Александровска" №26, стая 314, не по-късно от деня и часа, посочени в Публичната покана, или да се изтегли безплатно от електронната страница на Бизнес Инкубатор Бургас http://business-incubator.burgas.bg/bg/news/index/1/. При поискване от заинтересованото лице, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането. Офертата и приложенията към нея се изготвят по публикувани на електронната страница на Бизнес Инкубатор Бургас http://business-incubator.burgas.bg/bg/news/index/1/ образци. Офертата задължително съдържа: Списък на документите, съдържащи се в офертата; 1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. 2.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) 3. Попълнени приложения съгласно образците, в оригинал; 4.Срокът за валидност на офертите - не по-кратък от 90 календарни дни. Офертата се подава в сградата на Община Бургас, стая № 314, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на поръчката. Посочената прогнозна стойност на поръчката е без включен 20% ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/01/2015