Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Проучване и добив на нефт и газ АД, бул. Ситняково 23, За: Иван Вълков, България 1505, София, Тел.: 0886 890980, E-mail: office@pdng-bg.com, Факс: 02 9461600

Място/места за контакт: София, бул. Ситняково 23, ет. 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ogep-bg.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ogep-bg.com/bg/articles.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Специализиран автобусен превоз на работници и служители на "Проучване и добив на нефт и газ" АД по маршрут Монтана – Враца – Кнежа – Д.Дъбник – Плевен – Шабла и обратно”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Специализиран превоз на работниците и служителите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД всеки четвъртък за срока на договора с: един 50 местен или един 30 местен автобус, по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Маршрутът е с дължина приблизително 545 км. в едната посока или 1090 км. в двете посоки.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

13784 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обл. Монтана, обл. Плевен и обл. Добрич

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците: 1. Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на Общността. 2.Участникът да разполага с 2 собствени или наети превозни средства: един автобус с капацитет 30 седящи места и един автобус с капацитет 50 седящи места.3. При наети пътни превозни средства (ППС) срокът на договора за наем или лизинг да е най-малко до изтичане срока на изпълнение на поръчката.4. ППС за изпълнение на поръчката да са технически изправни и с изправна работеща отоплителна, вентилационна и климатична система.5. Участникът да има сключена задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в превозните средства, с които ще се изпълнява поръчката, валидна към момента на подаване на офертата. 6.Да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 7. Водачите на ППС да отговарят на изискванията към водачите за извършване на обществен превоз на пътници, съгласно чл. 18 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Изискуеми документи: С офертата участникът следва да представи: А. Копие от валиден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници. Б. Списък-декларация на основните превозни средства (автобуси) за изпълнение на предмета на поръчката, с описание на данините, идентифициращи ППС, съгласно образеца, дата на преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.В списъкът-декларация участникът декларира, че изпълнителят разполага със собствени или наети/лизинговани ППС за срока на поръчката и че същите са технически изправни и са с изправна работеща отоплителна, вентилационна и климатична система, че участникът има сключена задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в превозните средства, с които ще се изпълнява поръчката, валидна към момента на подаване на офертата, както и че за срока на договора изпълнителят разполага с водачи, отговарящи на изискванията на чл. 18 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Списъкът-декларация по т. Б се представят в оригинал, подписан от лице с представителна власт съгласно регистрацията на участника или упълномощено лице (прилага се изрично пълномощно). Всички копия на документи се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис на лице с представителна власт и печат. Изисквания към съдържанието и формата на офертите: Участниците представят писмени предложения (оферти), които съдържат: 1. Данни за лицето, който прави предложението; Наименование, адрес, лица за контакт;Представяне на участника; 2. Техническо предложение, съгласно изискванията на възложителя, включително маршрутно описание по образец - Приложение № 9а към чл. 61, ал. 2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България; 3. Срок за изпълнение на предмета на поръчката; 4. Ценово предложение – цена за едно пътуване-по образец на ценово предложение; 5. Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 45 дни от крайния срок за получаване на офертата. Прилагат се изискуемите документи съгласно настоящата публична покана. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва име на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, наименованието на предмета на поръчката. Офертата се представя на адрес: гр.София - 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изпълненение на поръчката-28.02.2015г. е прогнозен и зависи от крайната дата на приключване на дейностите на възложителя. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Отварянето на офертите ще се извърши на 30.12.2014г. от 10 часа в град София, ул. "Ситняково" №23 , ет.1. В профила на купувача са публикувани, като приложения към Поканата - Техническа спецификация, Проект на договор и образци на документи по раздел III "Изисквания за изпълнение на поръчката". Източник на финасиране - със собствени средства на дружеството.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/12/2014