Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/procedures/2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на закрита Ритуална зала за жителите на с. Риш, Община Смядово”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000, 45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Изграждане на закрита Ритуална зала за жителите на с. Риш, Община Смядово” 1. Разположение на сградата. Сградата за ритуали е с размери 40,27м./12,52м. и е разположена в Южната част на УПИ I. Сградата е с обособен централен вход от север и втори вход от запад. Обособено е парково пространство пред входа със съответното благоустрояване – плочници от тротоарни плочи в алейна мрежа свързана със съществуващото благоустрояване, спортна площадка за градински спортове и детски игри - стб плоча с размери 8,5/7,5 м. покрита с противоударна настилка и съответно озеленяване както и корекции на коритото на поток минаващ през УПИ чрез суха каменна зидария. 2. Функция и строително конструктивни характеристики. Сградата – предложена с проекта е еднокорабна сглобяема с метална носеща конструкция, с ограждащи стени и покривно покритие от сандвич панели от ламарина покрита с ПВЦ и топлоизолационен слой по каталог на производител с основи по констр. проект и стб подова плоча с повърхностно шлайфан бетон. Функционално сградата е зално пространство със едно подготвително помещение със работни плотове със мивка и входно предверие-коридор със два броя санитарни възли от които единия с възможност за Осигуряване Достъпна среда съгласно изискванията на Наредба №6 от 23.11.2013г. с помещение за инвентар за почистване. Прозорците и вратите са от PVC. Застроена площ на сградата 480 кв.м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

200000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Риш, Община Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа: а) Подписан списък на всички документи, съдържащи се в офертата на Участника; б) Оферта по образец ; в) Документ за регистрация ; г) Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки по образец; д) Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки по образец ; е) Декларация за приемане на условията на проектодоговора, по образец; ж) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец , за която участникът подава оферта; з) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата; и) Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка ; й) Ако в споразумението не е определено лицето имащо право да подаде офертата следва да се представи Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата ; к) Техническо предложение по образец ; л) Ценово предложение по образец . м)Участниците трябва да притежават следните сертификати доказващи въведени системи в строителството по: • по стандарт БДС ISO 9001:2008 за система за управление на качеството или еквивалентен. • по стандарт БДС ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен; • по стандарт OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд или еквивалентен. н) Участникът трябва да осигури за изпълнение на поръчката персонал, който трябва да отговаря на следните изисквания: Ръководител обект – трябва да: • да има завършено висше образование с квалификация строителен инженер, със специалност ПГС/ССС, електроинженер, ВиК, ОВ или еквивалентна; • Опит в областта на строителството - изграждане и/или реконструкция на сгради – минимум 5 год. и участие като ръководител обект при изпълнението на поне един обект с предмет ново строителство и/или реконструкция и преустройство на жилищна, административна или обществена сграда; Технически ръководител, който: • да има висше техническо образование с квалификация инженер, със специалност ПГС/ССС или да е строителен техник със средно образование или еквивалентна; • Опит в областта на строителството - изграждане и/или реконструкция на сгради – минимум 5 год. и участие като технически ръководител при изпълнението на поне един обект, с предмет ново строителство и/или реконструкция и преустройство на жилищна, административна или обществена сграда; Експерт - контрол на качеството, който: • да има завършено висше образование с квалификация строителен инженер или еквивалентна; • има най-малко 3 години опит на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР. о)Удостоверение за регистрация в ЦПРС за изпълнението на строеж V категория.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Срок за изпълнение – П1 20 % 2. 2. Гаранционни срокове над минимално предвидените съгласно Наредба № 2 –П2 20 % 3. Ценово предложение – П3 60 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 , тел 05351 2033, факс: 05351 2226 - Деловодство; Офертите ще бъдат отворени на 29.12.2014 г. от 11:00 ч. от комисия назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/12/2014