Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация, периодично, след заявка, в която ще бъдат посочвани необходимите номенклатурни позиции и количества, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник, франко складова база на "ВиК" ЕООД - Пловдив, бул. "Шести септември" № 250. Всяка доставка да бъде придружена със сертификати за качество и други документи, изискуеми за подобен вид стока. Възложителят ще заплаща всяка доставка в срок от 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42652000, 44512000, 44521000

Описание:

Ръчни електромеханични инструменти
Различни ръчни инструменти
Различни катинари и брави


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Посочените количества и номенклатурни позиции в приложената към настоящата покана Примерна техническа спецификация са ориентировъчни, за едногодишен период. Възложителят си запазва правото да променя както номенклатурните позиции, така и ориентировъчните количества в зависимост от своите нужди и възможности. Стойността е прогнозна, не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Складова база на Възложителя - гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 250

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и в приложена Примерна техническа спецификация, които могат да бъдат намерени в раздел "Профила на купувача" на посочения интернет адрес на Възложителя - http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 3. Всеки участник трябва да участва за целия обем на предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена - 90 точки; Този критерий се изчислява по следната формула: К1 = (К1минимална/К1конкретна)*90 На оценка подлежи общата стойност (К1), т.е. сумата от единичните цени за всички номенклатурни позиции, посочени в Примерната техническа спецификация. В случай, че бъдат предложени няколко единични цени от различни производители на един и същ артикул, за прилагане на формулата ще се използва средна цена на този артикул. Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да посочат единични цени за всяка една от номенклатурните позиции, посочени в Примерната техническа спецификация. За позиции 17, 18 и 37 вкл., да се предложат средни цени. В случай, че участниците не посочат единична цена за някоя от номенклатурните позиции, офертата им няма да подлежи на разглеждане и оценка. В случай, че предложената цена (К1) от офертата на даден участник е с повече от 20 % по-ниска от средната цена на останалите оферти, същата няма да подлежи на разглеждане и оценка. •К2 – Срок на доставка – в работни дни след заявка (не по-дълъг от 5 (пет) работни дни), франко складова база на „ВиК” ЕООД – Пловдив – бул. „Шести септември” № 250 – тежест 10 точки; Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2минимален/К2конкретен)*10 Участниците следва да попълнят приложения Образец 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката, като се съобразят с изискването на Възложителя да предложат срок на доставка не по-дълъг от 5 (пет) работни дни след подаване на заявка. КО = К1 + К2 Крайната комплексна оценка, КО, не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/12/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 29.12.2014 г. (понеделник) в 10,30 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в "Профил на купувача", категория Публични покани, раздел "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/12/2014