Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Румен Стоилов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-026.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на застрахователни услуги” Застрахователните услуги включват: 1. Застраховка „Гражданска отговорност” на упълномощените водачи на МПС, собственост на Община Сливен; 2. Застраховка “Каско на МПС”- клауза “Пълно каско” на автомобилите, собственост на Община Сливен; 3. Доброволната застраховка “Злополука” на местата в МПС, собственост на Община Сливен; 4.Имуществено застраховане на сгради публична общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване. 5. Застраховка „трудова злополука” на безработни лица, полагащи обществено полезен труд Застрахователните услуги ще се извършват след заявка на Възложителя. Подробна информация за застрахователните услуги, предмет на обществената поръчка се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Сгради публична общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване и МПС, собственост на Община Сливен, безработни лица, полагащи обществено полезен труд.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участникът представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението-Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 5. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката. Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за предоставяне на застрахователни услуги. 7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5., т. 3. Съдържание на офертата, от документацията.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т.3 Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = Ц * 90% + С * 10% ,където:Показател Ц – Предложена цена - тежест 90%.Mаксималният брой точки по този показател е 100 точки, определен по следната формула:Ц = Ц1 * 25 + Ц2 * 15 + Ц3 * 10 + Ц4 * 40 + Ц5*10,където: Подпоказател: Ц1 – Предлаган годишен размер на застрахователната премия, при четири вноски, за застраховка «Гражданска отговорност» - тежест 25 точки (максималният брой точки по този подпоказател е 25 точки), определен по следната формула: Ц1 = Ц1.1 + Ц1.2, където:Ц1.1 - Предлаган годишен размер на застрахователната премия, при четири вноски, за застраховка «Гражданска отговорност», за територията на Република България, държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария - тежест 15 точки (максималният брой точки по този подпоказател е 15 точки), определен по следната формула:Ц1.1 = ПЦБ (минимум лева)/ ПЦБ (участник)* 15,където „ПЦ Б(минимум лева)” е най-ниският предложен общ годишен размер на застрахователната премия, при четири вноски, за застраховка «Гражданска отговорност», за територията на Република България, държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария а „ПЦ Б(участник)” е предложеният общ годишен размер на застрахователната премия, при четири вноски, за застраховка «Гражданска отговорност», за територията на Република България, държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария от оценявания участник по този подпоказател. Участникът с най-ниския предложен общ годишен размер на застрахователната премия, при четири вноски, за застраховка «Гражданска отговорност», за територията на Република България, държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула.Ц1.2 - Предлаган годишен размер на застрахователната премия, при четири вноски, за застраховка «Гражданска отговорност», за територията на Република България държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария и трети страни - тежест 10 точки (максималният брой точки по този подпоказател е 10 точки), определен по следната формула: Ц1.2 =ПЦБЕС (минимум лева)/ПЦБЕС (участник)* 10,където „ПЦ БЕС(минимум лева)” е най-ниският предложен общ годишен размер на застрахователната премия, при четири вноски, за застраховка «Гражданска отговорност», за територията на Република България държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария и трети страни , а „ПЦ БЕС(участник)” е предложеният общ годишен размер на застрахователната премия, при четири вноски, за застраховка «Гражданска отговорност», за територията на Република България , държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария и трети страни от оценявания участник по този подпоказател. Участникът с най-ниския предложен общ годишен размер на застрахователната премия, при четири вноски, за застраховка «Гражданска отговорност», за територията на Република България ,държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария и трет истрани , получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Продължение от "Показатели за оценка на офертите": Подпоказател: Ц2 - Застрахователна премия при разсрочено плащане на 4 вноски, за застраховка „Каско на МПС”- клауза “Пълно каско” - тежест 15 точки (максималният брой точки по този подпоказател е 15 точки), определен по следната формула:Ц2=ПК(минимум лева)/ПК (участник)* 15.Подпоказател: Ц3 - Тарифна ставка в %, при застрахователна сума за 1 (едно) място 1 000,00 лева, за застраховка „Злополука” на местата в МПС - тежест 10 точки (максималният брой точки по този подпоказател е 10 точки), определен по следната формула: Ц3 =ПЗ (минимум лева)/ ПЗ (участник)* 10.Подпоказател: Ц4 - Тарифна ставка в % за застраховане на сгради публична общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване - тежест 40 точки (максималният брой точки по този подпоказател е 40 точки), определен по следната формула:Ц4 =ПСМ (минимум лева)/ПСМ (участник)*40.Подпоказател: Ц5 - Предлаган месечен размер на застрахователната премия, за застраховка „трудова злополука” на едно безработно лице, полагащо обществено полезен труд - тежест 10 точки (максималният брой точки по този подпоказател е 10 точки), определен по следната формула: Ц5=ПТЗ (минимум лева)/ ПТЗ (участник)*10. Показател С – Срок за изплащане на застрахователно обезщетение, след датата на постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер (по предложение на участника в календарни дни) - тежест 10%. Mаксималният брой точки по този показател е 100 точки, определен по следната формула:С = Срок(мин.брой календарни дни)/Срок(участник)*100. Подробно обяснение на формулите на подпоказател Ц2,Ц3,Ц4,Ц5 и показател С се съдържа в документацията.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Общ. поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги- еловодство,Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите:23.12.2014 г.,16:30ч, в стая №19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди скл. на договор класираният на първо място у-к, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обст. по чл.47,ал.5 от ЗОП. Публ. пок., документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-026. Обслужващ брокер на Възложителя е "Амарант България" ООД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/12/2014