Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община "Тунджа", пл."Освобождение" №1, За: Галина Иванова - началник отдел "Обществени поръчки", Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: ет.3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha/150-publichni-pokani/2990-izbor-na-operator-za-predostavyane-na-dalekosaobshtitelna-usluga-chrez-mobilna-nazemna-mrezha-po-standart-gsm-i-umts-s-natzionalno-pokritie-za-nuzhdite-na-obshtina-tundzha-za-2015-g.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна наземна мрежа с национално покритие и мобилен интернет за нуждите на Община „Тунджа” за 2015 г. В обхвата на обществената поръчка се включват всички далекосъобщителни услуги, предвидени в стандарт GSM и UMTS.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата се предоставя след подаване на заявка от страна на Възложителя, за конкретен брой SIM карти, като техният брой се уточнява при подаването на заявка до Изпълнителя. Предоставените карти следва да са със същите номера, каквито Възложителят е ползвал до датата на сключване на договора и да се включат в Корпоративната група, като същата да е отворена за присъединяване на нови абонати. Корпоративната група включва приблизително 250/двеста и петдесет/ броя SIM карти, като техният брой е прогнозен и може да варира - нараства, съответно да намалява за срока на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на РБ и чужбина, чрез предоставяне на услугата „роуминг”.

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участие в настоящата обществена поръчка може да вземе всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на условията посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. 2. Участникът да притежава технически възможности и ресурси за изпълнение на поръчката. 3. Към офертата следва да бъдат приложени следните документи: 3.1. Административни данни по чл.101в, ал.1, т.1 от ЗОП - Образец № 1. 3.2. Копие на валидно Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа издадено от Комисията за регулиране на съобщенията. 3.3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец № 2. 3.4. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП /оригинал/ - Образец № 3.* Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. 3.5.Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 3.6. Декларация от всички членове на обединението/консорциума - попълва се Образец № 4. 3.7 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Oбразец № 5. 3.8 Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари -Приложение № 2 към чл.11, ал.2 от ППЗМИП - Образец №6. 3.9.Техническо предложение - Образец № 7. 3.10.Ценово предложение - Образец № 8. 4. Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощен представител в срок до 10:00ч. на 23.12.2014 г. в Деловодството на Община „Тунджа”. Върху плика се посочва пълното наименование и адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката, а именно: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община „Тунджа” за 2015 г.”. 5. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. 6. Всички образци и документи, съдържащи се в офертата следва да са подписани и подпечатани от лицето, представляващо участникът в настоящата обществена поръчка. 7. Когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, се представя пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. Продължава в раздел "Допълнителна информация"...............

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички оферти, които отговарят на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по – долу показатели и относителната им тежест, по следната методика за определяне комплексната оценка на офертите: К1 – критерий за оценка с относителна тежест 80% К2 – критерий за оценка с относителна тежест 20% К1 – критерий за оценка – 100 т. К1 се образува като сбор от получените точки за оценяване на направените предложения, по следните показатели: 1. Цена на месечна абонаментна такса – до 10 т. 2. Безплатни минути за разговори: 2.1. В корпоративната група – до 10 т. 2.2. В собствена мобилна мрежа – до 10 т. 2.3. Към други мобилни мрежи – до 15 т. 3.Цена на минута национален разговор, след изчерпване на безплатните минути – до 18 т. 4.Цена на минута за входящи разговори в Роуминг за страни от ЕС – до 5 т. 5.Цена на минута за изходящи разговори в Роуминг за страни от ЕС – до 5 т. 6.Цена на минута за входящи разговори в Роуминг за Турция, Русия и Украйна – до 5 т. 7.Цена на минута за изходящи разговори в Роуминг за Турция, Русия и Украйна – до 5 т. 8.Цена на месечна такса за предоставяне на услугата „Мобилен интернет” с включен трафик на данни 15GB на максимална скорост (с включена цена на USB модема ) – до 6 т. 9.Цена на месечна такса за предоставяне на услугата „Мобилен интернет” с включен трафик на данни 5GB на максимална скорост (с включена цена на USB модема ) – до 6 т. 10.Цена на SMS към всички мобилни мрежи– до 5 т. Посочените цени да бъдат без включен ДДС. К2 – критерий за оценка – 100 т. Участниците посочват допълнителни преференции за Възложителя. Участникът предложил преференции, които в най-голяма степен удовлетворяват изискванията на възложителя получава максималния брой от 100 точки, всеки следващ с 30 точки по-малко. ІІ. Конкретните коефициенти се изчисляват, както следва: 1. Участник предложил 0 лв. или най-ниска цена по показател по т. 1, получава максимален брой точки, а всеки следващ с по 2 точки по-малко. 2. По показател по т. 2.1, т. 2.2, т. 2.3 – най-висока оценка получава участника предложил „без ограничения” максимален брой безплатни минути, а всеки следващ с по 2 точки по-малко. *Максимален брой минути, които ще бъдат оценявани – 44640. 3. По показател по т. 3 – най-висока оценка получава участника предложил най-ниския сбор от цената за минута услуга към отделните оператори, а всеки следващ с по 4 точки по-малко. 4. Участник предложил 0 лв. или най-ниска цена по показател т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 получава максимален брой точки, а всеки следващ с по 1 точка по-малко. В случай, че участник предложи различни цени за разговори в различните часови зони и дни от седмицата, то в комплексната оценка участват цените, валидни за работни дни в часови интервал 8:00-20:00 часа. ІІІ. Класирането на отделните оферти ще се извършва на база най – висока комплексна оценка /Ко/, като Ко = К1*0.80 + К2*0.20 На първо място се класира участникът, получил най-високата комплексна оценка. При равни резултати ще се взема предвид предложената от участника цена по К1. Предимство ползва участник предложил по-ниската цена. Всеки един от двата показателя е образуван от отделни показатели, които носят определен брой точки, като максималния е 100 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/12/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката"......... Желаещите да получат документацията за участие, могат да направят това до 10:00 часа на 23.12.2014 г. в административната сграда на община „Тунджа”, отдел „Обществени поръчки, ет.3, стая 309. Документацията е публикувана в профила на купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html, от където може да бъде изтеглена.Срок на валидност на публичната покана – 23.12.2014 г.Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 23.12.2014 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на община „Тунджа”, пл. „Освобождение” 1, гр. Ямбол. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители на участниците представят документ за самоличност или пълномощно.* Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайният срок или са в не запечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост.* Участници не представили задължителните образци за участие или други изискуеми документи, или не отговарящи на условията в документацията съобразно изискванията на ЗОП и Възложителя, не се оценяват от комисията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/12/2014