BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул."Атанас Кабов " № 6А, За: Васил Гюлеметов, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: Община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php, линк към поръчката- http://www.bratsigovo.bg/display.php?id=112&tb=op.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и публичност за общ. Брацигово във връзка с изпълнение на договор № М13-22-129/19.08.2014г. „Общинска администрация Брацигово – ефективна и компетентна”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” Мерките за информация и публичност, предоставени от Изпълнителя, трябва да отговарят на Изискванията за „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г” и да включват следните дейности: •Встъпителна конференция – 1 бр. •Заключителна конференция – 1 бр. •Отпечатване и разпространение на брошури– 500 бр. •Изработване на стойка-банер – 2 бр.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22150000

Описание:

Брошури


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Мерките за информация и публичност, предоставени от Изпълнителя, трябва да отговарят на Изискванията за „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г” и да включват следните дейности: •Встъпителна конференция – 1 бр. •Заключителна конференция – 1 бр. •Отпечатване и разпространение на брошури– 500 бр. •Изработване на стойка-банер – 2 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2917 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото на изпълнение е офиса на изпълнителя, а готовите продукти за информация и публичност се представят в администрацията на общ. Брацигово.

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът трябва да е реализирал най- малко три услуги , които са еднакви или сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на офертите за настоящата обществена поръчка. Под дейности, “сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират дейности в областта на популяризирането на програми и/или проекти, в които е включено изработване на различни рекламно-информационни и/или визуализационни материали, и/или организирането на публични събития /пресконференции. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло и документите за доказване на това изискване се представят само тези участници, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съобразно вида и дела на неговото участие, а документите за доказване на изпълнението на минималните изисквания се прилагат и от подизпълнителя. 2.Участникът следва да има най-малко 1 (един) ключов експерт, който да отговаря на следните минимални изисквания: Висше образование в областта на хуманитарните науки и/или еквивалентна; Общ трудов стаж – не по-малко от 3 години; Опит в организация и провеждане на минимум 2 (две) публични събития за популяризирането на програми и/или проекти – минимум 2 референции; опит в изработването на различни рекламно-информационни и/или визуализационни материали за популяризирането на програми и/или проекти – минимум 2 референции. 3.Други експерти Изпълнителят може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката. 4. Документи за доказване на минималните изисквания за технически възможности и квалификация: 4.1. Списък на услугите , които са еднакви или сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на офертите за настоящата обществена поръчка (оригинал), придружен с доказателство за извършената услуга..Документите ,удостоверяващи извършените услуги задължително да се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, видът на услугата, изпълнена от участника, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт на подписалия документа. 4.2. Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на ключовия експерт: Списък на лицата за изпълнение на поръчката с посочване на образованието,професионалната квалификация и професионален опит ; 5. Декларация за разположение на ключов експерт Ако възложителят установи, че един и същи ключов експерт е включен в екипа на повече от един участник, всички тези участници ще бъдат отстранени от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Брацигово предоставя пълен свободен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена и получена на адреса на Профила на купувача на община Брацигово:www.bratsigovo.bg/op.php Със свободното изтегляне на документацията, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя промени и/или допълнения. Отворянето на офертите ще се извършина 05.01.2015 г. от 15.30 часа в сградата на Младежки дом гр.Брацигово,ул."Христо Гюлеметов" № 1. За въпроси : г-жа Кушлева -Гл.експерт" Обществени поръчки", тел 03552 2065 в. 120

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/12/2014