Версия за печат

BG-град Трън

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Трън, Община Трън, град Трън, пл. "Владо Тричков" № 1 ;, За: инж. Евгения Такова, Република България 2460, град Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 07731 9616

Място/места за контакт: http://www.tran.bg/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tran.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tran.bg/op.php?.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Трън“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18100000, 35111000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Противопожарно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмета на поръчката обхваща доставка за оборудване на три противопожарни депа и защитни средства по проект „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Трън“ по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ финансирани по договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 49/2/2261141 от 05.08.2014г., съгласно количествена сметка. Средствата определени за извършване на доставката са не повече от 21611 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21611 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Трън

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят трябва да извършва доставките в пълно съответствие с общите и специфични изисквания на европейските и приравнените към тях български норми. Оборудването трябва да е ново закупено. Оборудването да е придружено със съответните сертификати за пригодност или декларация за съответствие. Оборудването да е придружено със съответните гаранционни карти, там където е приложимо. Участника задължително трябва да представи, цветен снимков материал за всеки един от артикулите, придружен със съответният сертификат или декларация за съответствие. Спечелилият участник, след да осигури технически инструктаж за работа с доставеното оборудване. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ към технически възможности и/или квалификация на участниците: През последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил доставка/и с предмет, подобен на предмета на поръчката, които да са на обща стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката; Доказва се със: Списък на основните доставки, изпълнени от участника през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), включително стойностите, предмета на доставките, датите на сключване, срока на изпълнение и Възложителите по тях. - попълва се образец от документацията за участие. Под доставки с предмет, подобен на предмета поръчката, следва да се разбират: доставка/и за противопожарно оборудване или на подобни или идентични артикули;За доставките, посочени от участника като доставки с предмет, подобен на предмета на поръчката следва да има доказателства за извършената доставка: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа удостоверителна информация за успешно извършената доставка, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на доставка, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставката, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените доставки. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/01/2015 09:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи:Административни сведения за участника; Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен. Представя се в заверено от участника копие. Ако не е посочен ЕИК - да се представи документ за актуално състояние, съгл. чл. 24, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки.Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът следва да е с дата на издаване, предшестваща отварянето на офертата, не по-късно от 2 месеца. Представя се в официален превод. Когато участникът е физическо лице представя копие от документ за самоличност;Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП; При участници обединения - копие на договора за обединение; Списък на услугите сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните три години; Декларация за предвидените подизпълнители; Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Техническо предложение; Ценово предложение. Офертата се подава в сградата на Община Трън, пл. "Владо Тричков" № 1, Деловодство, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета на поръчката. Непредставянето на някои от изискваните горе документи води до отстраняване на участника от участие в процедурата.Важно! Прогнозна стойност посочена в раздел ІІІ от настоящата публична покана е без вкл.ДДС и е максимално предвиденият финансов ресурс, с който възложителят разполага.Техническите условия и образците са налични на профил на купувача: http://www.tran.bg/op.php?;Дата, място и час на отваряне на офертите: 06.01.2015 г. в 10:30ч. в сградата на Община Трън, пл. Владо Тричков" № 1 –заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/01/2015