Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, район "Сердика", бул."Мария Луиза" 88, За: инж.Мариела Петкова, България 1202, София, Тел.: 02 8317077, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Място/места за контакт: бул."Мария Луиза" 88, ет.ІV, ст.418

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача: http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=220:1200-2012122014-qq-31-qq-49-qq-63-qq-149-qq-45-qq-106-q-q-70-&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Охрана на общински детски заведения на територията на СО-район "Сердика" - СДГ №31 "Зора", ЦДГ №49 "Усмивка", ОДЗ №63 "Слънце" , ЦДГ №149 "Зорница", ЦДГ №45 "Алиса", ЦДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" и Детска ясла №70.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно График на желания вид охрана, заявен от директорите на общинските детски заведения и ясла на територията на СО-район "Сердика", посочен в Техническа спецификация - Приложение №1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СДГ №31 "Зора", ЦДГ №49 "Усмивка", ОДЗ №63 "Слънце" , ЦДГ №149 "Зорница", ЦДГ №45 "Алиса", ЦДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" и Детска ясла №70.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискуеми документи: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. Удостоверения за липса на парични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК - оригинал или нотариално заверено копие; 3. Застраховка покриваща щетите при настъпване на застрахователно събитие; 4. Заявление за участие – Приложение № 2; 5. Ценово предложение – Приложение № 3; 6. Информационен лист – Приложение №4; 7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.9 от ЗОП; 8. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата - 210 лева без ДДС- оригинал; Гаранцията за участие следва да бъде представена като парична сума, внесена:В ОБЩИНСКА БАНКА, финансов център Мария Луиза, 88 по банкова сметка: BG49SOMB91303327755001, BIC SOMBBGSF или в касата на СО-район "Сердика", г 9. Декларация, че са посетили и са запознати с обекта на обществената поръчка; 10. Участникът да представи лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Лицензът задължително да включва дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД; 11. Участникът да разполага с патрулни МПС за реагиране на сигнали по СОТ и видеонаблюдение, както и проверка на получени сигнали от охранителите физическа охрана, с приложени заверени копия от регистрационни талони; 12. Наличие на минимум 2 броя патрулни МПС за проверка и денонощен контрол на охранителите физическа охрана, в това число в почивните дни и празнични дни, с приложени заверени копия от регистрационни талони; 13. Наличие на позволените от ЗЧОД помощни, предпазни и защитни средства. Представя се документ за наличност и снимков материал; 14. Да разполага с валиден лиценз за собствена радиочестота за територията на гр.София, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията; 15. Кандидатите следва да представят копия на 5 броя договори за охрана, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга; 16. Участниците да представят списък на персонала, нает по трудов договор за охранителна дейност за охрана на обекти сходни с предмета на поръчката с информация за стаж в охранителна дейност, придружен със справка от НОИ за актуалното състояние за всички охранители представени в списъка; 17. Кандидатите да представят доказателства, че охранителите са обучени в лицензиран от НАПОО учебен център. Участникът задължително представя копие от лиценза на учебния център. Представят се копия от програма за първоначално обучение, в съответствие с чл.28 от ЗЧОД и от програма за специално обучение за работа с деца; 18. Кандидата да представи образци на лична идентификационна карта, отличителен знак и униформено облекло; 19. Сертификат по ISO 9001:2008 и сертификат за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 , издадени на името на кандидата; 20. Кандидатът да притежава действаща GPS система за контрол, като представи копие от договор за доставка и монтаж; 21. Участниците да декларират възможност да оборудват обектите със стационарни или радийни паник бутони; 22. Техническо предложение, съдържащо: - Предложение за организация на охраната с пълно описание на предлаганата от участника услуга; - План и схема на охраната за всеки отделен обект съобразени с особеностите на обектите, използваните технически средства за изпълнение на поръчката; - Разработени варианти за действие на охранителите при различни бедствия и ситуации. Действия при сигнали от СОТ и видеонаблюдение; - Подробно описание на създадената система за контрол и помощ на охранителите, включително събота и неделя. Описание на работещ при участника съвременно оборудван дежурен център; - ОМЗ за охранител на месец. Представят се 10 бр. действащи трудови договори на охранители, работещи на обекти сходни с предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА Критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодната оферта. Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка са както следва: I.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 1.Предлагана цена – К1- 40т.: а) Предлагана единична цена на охранител за месец – 15т.; б) Предлагана обща цена на охраната за месец – 15т. в) Предлагана цена за техническа охрана за месец - 10т. 2. Предложение за изпълнение на поръчката – К2 – 60т.: а) Предложение за организация на охраната – 10т. б) План и схема на охраната – 10т. в) Разработени варианти за действие на охранителите при различни ситуации – 15т. г) Създадена система за контрол и помощ на охранителите – 15т. д) Предложена основна месечна заплата /ОМЗ/ на охранител – 10т. Комплексната оценка представлява сума от оценките по отделните критери /1+2/ максимално 100 точки. Методиката за оценка на предложенията е подробно описана в Приложение №5, неразделна част от настоящата покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от публичната покана са образците на документите, техническите изисквания за изпълнение, указанията към участниците и проект на договор, публикувани в профила на купувача:http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=220:1200-2012122014-qq-31-qq-49-qq-63-qq-149-qq-45-qq-106-q-q-70-&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39. Прогнозната стойност на обществената поръчка е посочена без ДДС. Отварянето на офертите ще се състои на 23.12.2014г. от 09.00 часа в сградата на СО-район "Сердика", бул.Кнагиня Мария Луиза" №88, ІV етаж-Заседателна зала. Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/12/2014