Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛНП "Св. Наум", ул. "Д-р Любен Русев" 1, За: Диана Стойнева, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: ubalnp@yahoo.com, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: ул. "Д-р Любен Русев" 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/31-obshtestveni-porachki-2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата обществена поръчка е „Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, включващ програмни продукти Гама Кодмастер, Гама Мултилаб, Гама Мултилаб – Web, Гама – Мултилаб – КААВ, Гама Стоп, Гама Диети и др.”, съгласно условията на Техническата спецификация, неразделна част от документация на обществената поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72267000

Описание:

Услуги по поддържане и ремонт на софтуер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Гама КОДМАСТЕР - 81 работни места Гама МУЛТИЛАБ - 2 работни места Гама МУЛТИЛАБ-WEB - 1 работно място Гама МУЛТИЛАБ-КААВ - 4 работни места Гама СТОР - 4 работни места Гама КАЛК - 1 работно място Гама КОНТ - 4 работни места Гама ДИЕТИ - 1 работно място

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул. "Д-р Любен Русев" 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците се представляват от законните си представители или от лице, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка или в обществени поръчки. Овластяването се извършва посредством нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал или под формата на нотариално заверено копие към офертата. Общите и административните изисквания съгласно ЗОП са посочени в документацията за участие. Изисквания за технически възможности: • Общо за последните три години участникът трябва да е изпълнил най-малко 3 (три) договора за актуализация и поддръжка на информационна система, сходна с предмета на поръчката, за която представя оферта. • Участникът да разполага с минимум 5 (пет) специалисти за разработка и актуализация на модулите, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" ЕАД. • Участникът да разполага с минимум 5 (пет) специалисти за поддръжка на модулите, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" ЕАД. • Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна за разработка и техническа поддръжка на софтуер и да притежава валиден сертификат за съответствие издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството; • Участникът да има внедрена система за управление на информационна сигурност, съгласно ISO 27001:2005 или еквивалентна за разработка и техническа поддръжка на софтуер и да притежава валиден сертификат за съответствие, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция; • Участникът да има внедрена система за управление на процесите за предоставяне на ИТ услуги, съгласно ISO 20000-1:2011 или еквивалентна за техническа поддръжка на софтуер и да притежава валиден сертификат за съответствие, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция; • Участникът да има опит в поддръжката на внедряване и да поддържа болнични информационни системи на територията на Република България в поне 3 (три) болници, съизмерими по размер с МБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" ЕАД - над 150 легла и минимум 7 (седем) отделения. • Участникът да притежава авторски права върху приложните програмни продукти и техните модули, изграждащи информационната система на МБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" ЕАД или да има предоставени права за поддържане на пакета програмни продукти, издаден от притежателя на авторските права върху него със срок, включващ периода на изпълнение на настоящата обществена поръчка, за да е в състояние да извършва промени с цел актуализацията им съобразно промените в нормативната рамка (изисквания на НЗОК, МЗ). В случай, че участникът участва като обединение / консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители изброените по-горе изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в деловодството на болницата на ул. "Д-р Любен Русев" 1. Документацията може да бъде закупена на касата на болницата или да бъде изтеглена от: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2 - ID00036; Отварянето на офертите ще се състои на 23.12.2014 г. от 10:30 ч., в учебната зала на ДКБ в административната сграда на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/12/2014