Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Румен Стоилов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: rstoilov@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-025.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на интернет услуги” Община Сливен ползва достъп до интернет. Скоростта на достъп е гарантирана – 80 Mbit/s, каналът е симетричен и неограничен по време и трафик. Технически параметри на достъпа до интернет: 1. Вид: Гарантиран 24 часов канал за достъп, неограничен по трафик. 2. Начин на предоставяне:по избор - оптичен, кабелен или въздушен. 3. Скорост: Гарантирана - 80 Mbit/s. 4 Свързаност на населените места с Община Сливен – минимално гарантирана 10 Mbit/s за всяко населено място. 5. Отношение на международния към българския трафик - 1:3. 6. Наличие на статичен IP адрес. 7. Включена антивирусна и антиспам защита. 8. Неограничен брой едновременни конекции. 9. Конзола за следене на общия трафик и отделния към всеки потребител.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72400000

Описание:

Интернет услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Броят на потребителите в администрацията е около 460, в т.ч. и населени места от Община Сливен: град Сливен; кв. „Речица”; кв. „Надежда”; град Кермен; село Биково; село Бинкос; село Блатец; село Божевци; село Бозаджии; село Бяла; село Гавраилово; село Гергевец; село Глуфишево; село Глушник; село Голямо Чочовени; село Горно Александрово; село Градско; село Драгоданово; село Желю войвода; село Зайчари; село Злати войвода; село Калояново; село Камен; село Ковачите; село село Крушаре; село Малко Чочовени; село Мечкарево; село Младово; село Николаево; село Новачево; село Панаретовци; село Самуилово; село Селиминово; село Скобелево; село Сотиря; село Средорек; село Стара река; село Старо село; село Струпец; село Тополчане; село Трапоклово; село Чинтулово; село Чокоба. Срокът за предоставяне на интернет услугите е до 31.12.2015 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участникът представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението-Обр №1;2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Обр №2;4. Ценово предложение - Обр №3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Обр №4, от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 5. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката. Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за предоставяне на интернет.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5,т. 3 Съдържание на офертата, от документацията.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т.3 Съдържание на офертата,спазвайки чл.56,ал.3,т.1 и т.2, от ЗОП.Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: КО = Ц + С1 + С2, където Показател Ц – „Предложена цена” - тежест 35 точки (максималният брой точки по този показател е 35 точки), определен по следната формула: ПЦ (минимум лева) Ц = --------------------------- * 35 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската обща предложена цена за изпълнение на поръчката, а „ПЦ (участник)” е общата предложена цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска обща предложена цена за изпълнение на поръчката получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател С1 - „Срок за осъществяване на свързаност на населените места” - тежест 35 точки (максималният брой точки по този показател е 35 точки), определен по следната формула: ПС С (минимум ) С1 = --------------------------- * 35 ПСС (участник) където „ПС С (минимум)” е най-краткия предложен срок за осъществяване на свързаност на населените места, по т. 2.1, от настоящата документация, а „ПС С (участник)” е предложения срок за осъществяване на свързаност на населените места, по т. 2.1, от настоящата документация, от оценявания участник по този показател. Участникът с най-краткия предложен срок за осъществяване на свързаност на населените места, по т. 2.1, от настоящата документация получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател С2 - „Срок за възстановяване на свързаността” - тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следната формула: ПСВ (минимум) С2 = --------------------------- * 30 ПЦВ (участник) където „ПС В (минимум)” е най-краткия срок за възстановяване на свързаността, а „ПС В (участник)” е предложения срок за възстановяване на свързаността от оценявания участник по този показател. Участникът с най-краткия срок за възстановяване на свързаността получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с по-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност на този показател. Ако и оценките на този показател са еднакви тогава изпълнителят се определя чрез жребий. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Общ. поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги- еловодство,Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите:19.12.2014 г.,16:50ч, в стая №19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди скл. на договор класираният на първо място у-к, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обст. по чл.47,ал.5 от ЗОП. Публ. пок., документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача -http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-025 .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2014