Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Антон Чехов" №3, За: инж. Илия Смилянов, Екатерина Динкова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи и водопроводи за питейно-битови нужди" по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност РЕ 100 за питейно-битово водоснабдяване, фитинги и фасонни части за тях”, съгласно Техническа спецификация №1 - Приложение №4 от документацията за участие; 2-ра обособена позиция: „Доставка на канализационни гофрирани двуслойни тръби от РЕ за натоварване от SN8 sN/m2, с дължина 6 м”, съгласно Техническа спецификация №2 - Приложение №5 от документацията за участие; 3-та обособена позиция: „Доставка на канализационни дебелостенни тръби от РVC за натоварване SN8 sN/m2, с дължина 6 м”, съгласно Техническа спецификация №3 - Приложение №6 от документацията за участие. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на профила на купувача, на адреса на: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44162000, 44167000

Описание:

Тръби
Фитинги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества за всяка стока са посочени в техническите спецификации към съответната обособена позиция. Възложителят не се ангажира да изчерпи посочените прогнозни количествата в целия им обем, за срока на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка - Централен склад на възложителя в гр. Благоевград.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок на изпълнение на поръчката: до 8 месеца от дата на сключване на договора или до достигане на сумата от 65 800 лв. (общо за всички обособени позиции), което от двете събития настъпи първо; 2. Начин на плащане: по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне на надлежно оформена фактура - оригинал, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол; 3. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата. 4. Срок за доставка на стоките – до 5 календарни дни, считано от получаване на писмена заявка от възложителя включително и по електронен път). 5. Участниците в поръчката да бъдат производители и/или надлежно упълномощени представители/дистрибутори на производители; 6. Стоките, предмет на поръчката, да са нови и неупотребявани; при производството на стоките да не се влага суровина от вторично ползване; 7. Стоките, предмет на поръчката, да притежават необходимите сертификати за влагане на материалите във водопроводни мрежи за питейно-битови нужди: Сертификат за съответствие и Декларация за съответствие, издадени по реда на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; 8. Производителят/ите на стоките, предмет на поръчката да имат въведена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент; 9. Тръбите от полиетилен висока плътност РЕ 100 да са произведени съгласно изискванията на стандарт БДС EN12201 или еквивалент. Предложените тръби от всички диаметри да бъдат от един производител; 10. Канализационните тръби да са произведени съгласно изискванията на стандарт БДС ЕN 13476-3, или еквивалент. 11. Предлаганите стоки да съответстват на технически параметри, зададени от възложителя, посочени в съответните Технически спецификации към всяка обособена позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Техническо предложение по образец от документацията за участие, съгласно обособената позиция, за която се участва: Приложения № №2.1, №2.2 и №2.3; 3) Ценово предложение по образец от документацията за участие, съгласно обособената позиция, за която се участва – Приложения № №3.1, №3.2 и №3.3; 4) Документ, удостоверяващ, че участникът е производител или надлежно упълномощен представител на производител; 5) Сертификат за съответствие на предлаганите стоки, предмет на обособената позиция, за която участникът кандидатства, издаден по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП, обн.ДВ бр.106/27.12. 2006г.) – заверено копие; 6) Декларация за съответствие на предлаганите стоки, предмет обособена позиция, за която участникът кандидатства от производителя или официалния вносител/представител на производителя, издадена по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП, обн.ДВ бр.106/27.12.2006г.); 7) Доказателства за съответствие на предлаганите стоки с техническите спецификации и изисквания на възложителя, за всяка обособена позиция, за която участникът кандидатства: 7.1. документи доказващи, че стоките предмет на поръчката са произведени съгласно посочените от възложителя стандарти в техническите спецификации за всяка обособена позиция. 7.2. оригинални каталози на производителя, брошури и др. с превод на български език, с посочени подробни технически данни за стоките, указания за транспортиране, складиране, съхранение, монтаж и експлоатация на предлаганите стоки. 7.3. други приложими документи, по преценка на участника, удостоверяващи съответствието на предлаганите стоки с техническите изисквания, посочени от възложителя. 8) Подписан и подпечатан проект на договор по образец - Приложение №7 от документацията за участие; 9) Декларация за приемане условията в проекта на договора по образец - Приложение №8 от документацията за участие; 10) Декларация от производителя удостоверяваща, че при производството на тръби от РЕ 100 не се влага суровина от вторично ползване. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Дата, място и час на отваряне на офертите – 23.12.2014г., 09:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/12/2014