Версия за печат

BG-с.Невестино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Невестино, ул."Вл.Поптомов" 17, За: Десислава Иванова, Десислава Йорданова, РБ 2595, с.Невестино, Тел.: 07915 2230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg

Място/места за контакт: с.Невестино, ул."Вл.Поптомов" 17

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://obshtinanevestino.kncity.info/index.php/public-invitation/item/40-dostavka-na-stroitelni-materiali-prez-2015-godina.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на строителни материали през 2015 година в шест обособени групи, както следва: І група – Доставка на строителни материали; ІІ-група-Доставка на ВиК материали; ІІІ-група-Достаква на електро материали; ІV-група – Доставка на дървен мотериал и изделия; V-група – Доставка на бояджийски материали и инструменти; VІ-група-Доставка на строителни инструменти, железарски материали, консумативи и др.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44100000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

І група – Доставка на строителни материали; ІІ-група-Доставка на ВиК материали; ІІІ-група-Достаква на електро материали; ІV-група – Доставка на дървен мотериал и изделия; V-група – Доставка на бояджийски материали и инструменти; VІ-група-Доставка на строителни инструменти, железарски материали, консумативи и др. Прогнозните количества са упоменати в техническо задание, публикувано на профила на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

франко склад/магазин/ на изпълнителя, който да бъде на отстояние не повече от 20 км. от с.Невестино

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Участникът следва да притежава складова база/магазин/ или да има на разположение обект на отстояние не повече от 20 км. от с.Невестино, с посочен адрес, с осигурена възможност за упражняване на търговска дейност – за приемане на заявки и изпълнението им. Представя се Декларация / в свободен текст/, че участникът притежава или има на разположение складова база /магазин/, с посочен адрес с осигурена възможност за упражняване на търговска дейност. Придружава се с документ за собственост, договор за наем/ползване или документ, че го има на разположение на друго основание. Доставката се извършва франко склад /магазин/ на доставчика. Срока за изпълнение на доставката е 48 часа, считани от съответната заявка на възложителя. Изисквания за качество и съответствие – съгласно техническото задание. Начин на плащане - съобразно разпоредбите на проекта за договор, публикуван на профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат разгледани от комисия, определена от възложителя на 05.01.2015г. от 11,00ч. в с.Невестино, ул."Вл.Поптомов" № 17, ет.2 - заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/12/2014