BG-с.Цонево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство "Цонево" към ДП "СИДП" Шумен, ул."Хр.Трендафилов" №54, За: Теменужка Петкова- ръководител счетоводен отдел, РБългария 9261, с.Цонево, Тел.: 0887 395939, E-mail: dgsconevo@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС "Цонево" , с.Цонево, обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsconevo.dpshumen.bg/публична-покан…га-с-предмет-3/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментна услуга по охрана на обекти на ТП "ДГС Цонево" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2015 г. , с включена доставка и монтаж на техническото оборудване , както следва: каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево , обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54 .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35120000

Описание:

Системи и уреди за наблюдение и безопасност


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Абонаментна услуга по охрана на обекти на ТП "ДГС Цонево" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) , с включена доставка и монтаж на техническото оборудване , както следва 1. каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна,ул."Хр.Трендафилов" №54 Услугите ще се извършват според определените от възложителя условия в документацията за участие. Финансиране от стопанската дейност на стопанството. Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път с платежно нареждане,) в 10( десет) дневен срок след издаване на фактура от изпълнителя. Дължимите суми са в лева, платими по банков път с платежно нареждане

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обект на ТП ДГС "Цонево", както следва: каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево , обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения , които притежават валиден лиценз за охранителна дейност и лиценз за чистота .До участие не се допускат кандидати, за които не е налице валиден лиценз за охранителна дейност и лиценз за чистота.Отстраняване на участници от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката. Срок на договора- 31.12. 2015 година.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Цонево” , с.Цонево, обл.Варна, ул. „Хр.Трендафилов“ №54 всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа , в срок до 18.12.2014г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. Комуникацията между страните ще се осъществява по ел. път по реда на закона за електронните съобщения и ел. подпис, по пощата чрез писмо с обратна разписка или връчване на участника. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Административни сведения за кандидата, който прави предложението ( по образец) 2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката 4. Лиценз за извършване на охранителна дейност, съответстващ на предмета на поръчката и лиценз за чистота; 5. Ценово предложение . Цената на предложението трябва да окончателна и да се определи на базата на приложените към документацията образец на ценово предложение. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя в техническата спецификация и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 6. Декларация за запознаване с условията в документацията по приложен образец СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 19.12.2014г. от 15.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна , ул.”Хр.Трендафилов” №54. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2014