BG-с.Руен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Руен, ул."Първи май"18, За: Хасибе Рамаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Място/места за контакт: с.Руен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Закупуване чрез доставка на два броя леки автомобили за нуждите на община Руен по обособени позиции: 1.Доставка на 1брой лек автомобил(нов) с характеристики съгласно техническа спецификация 1 2.Доставка на 1брой лек автомобил(нов или употребяван) с характеристики съгласно техническа спецификация 2“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34100000, 34110000

Описание:

Моторни превозни средства
Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Руен.

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискване при изпълнение на доставката: Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки Участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: - осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. - обявен е в несъстоятелност; - в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; -има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното Срок на валидност на предложенията – 30 календарни дни от датата на приемането им от възложителя. Срок на договора – съгласно предложение на участника до извършване на доставката. Срок: по предложение на избрания изпълнител, считано от датата на сключване на договора, но не по- късно от 30.12.2014г. Участниците могат да подават оферта за една или повече обособени позиции. Офертата следва да съдържа : 1.Данни за лицето, което прави предложението и срок на валидност на офертата - 2.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор 4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки за липса на свързаност; 5. Ценово предложение 6. Техническо предложение

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. ПОКАЗАТЕЛ 1 - „Предлагана цена" (ОЦ) - с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 0.40 Максималният брой точки получава офертата с предлагана най-ниска цена - 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: Рmin Ц= 100х , където Рn „100" е максималните точки по показателя; Р n - цената, предложена от участника; Рmin - минималната цена, предложена от участник. Точките по първия показател на участника се получават по следната формула: ОЦ=Ц х Q1, където: Q1= 0.40 с относителното тегло на показателя. 2.ПОКАЗАТЕЛ 2: Срок за изпълнение на доставката по предложение на участника в календарни дни, (ОС) с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 0.60 Максималният брой точки получава офертата с най-краткия предложен срок в календарни дни за изпълнение на поръчката - 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула: С min С= 100х–––––– , където С n „100" е максималните точки по показателя; С n – срока за изпълнение, предложена от участника; С min - най-краткия предложен срок от участник. Точките по този показател на участника се получават по следната формула: ОС=С х Q2, къдсто: Q2= 0.60 с относителното тегло на показателя Комплексна оценка (КО)= ОЦ+ОС

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя съгласно чл. 101в от ЗОП в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата. Върху плика се посочва предметът на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и имейл адрес. Офертата и всички документи следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени копия с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и име и подпис на лицето представляващо участника. Документите и данните в офертата се подписват от лицето, имащо права по закон или упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции. Офертите ще бъдат разгледани на 22.12.2014 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на общината. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2014