Версия за печат

BG-с.Цонево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство "Цонево" към ДП "СИДП" Шумен, ул."Хр.Трендафилов" №54, За: Теменужка Петкова- ръководител счетоводен отдел, РБългария 9261, с.Цонево, Тел.: 0887 395939, E-mail: dgsconevo@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС "Цонево" , с.Цонево, обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsconevo.dpshumen.bg/публична-покан…га-с-предмет-2/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Задължително застраховане за една година, при еднократно заплащане на застрахователната премия, на лицата изпълняващи функции по опазване на горските територии в ТП ДГС Цонево по застраховка „Живот и злополука” и застраховка „Гражданска отговорност при притежаване и носене на огнестрелно оръжие”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Застраховани лица служители на ТП "ДГС Цонево" за срок от една година, по видове заскраховки, както следва 1:Сключване на задължителна групова рискова застраховка “Живот и злополука” на 42 бр. служебни лица; Отчитането на застраховка „Живот и злополука” ще се извършва чрез издаване на групова застрахователна полица. Общата застрахователна полица ще се изплати от Възложителя на Изпълнителя, при условията на общата стойност на всички застрахователни премии съгласно ценовата оферта на изпълнителя. Възложителят си запазва правото в рамките на срока и стойността на договора да възлага на изпълнителя сключване на допълнителни застрахователни полици за застраховки "Живот и злополука" на новопостъпили служители. При заявка за сключване на нова застраховка размерът на застрахователната премия ще бъде определян съгласно предложените цени в ценовата оферта и отчитането ще става с единична застрахователна полица. Застраховката „Живот и злополука” следва да покрива минимум следните рискове: Смърт на застрахованото лице от заболяване; Смърт на застрахованото лице от злополука; Частична трайна неработоспособност от злополука; Временна неработоспособност от злополука или професионално заболяване; Временна неработоспособност от едно общо заболяване. В списъка няма лица, който да са навършили 70 години. Полиците трябва да покриват следните обезщетения: При тежка телесна повреда - обезщетение 10 брутни заплати, При средна телесна повреда - обезщетение 6 брутни заплати, При смърт - 12 брутни заплати на всеки правоимащ Максималния финансов ресурс на Възложителя за този вид застраховка е в размер на 1500 лв., 2.Сключване на застраховка „Гражданска отговорност при притежаване и носене на огнестрелно оръжие” на 20 бр. служебни лица и покритието на застрахователната сума е минимум 5000 лв. ПОКРИТИ РИСКОВЕ - смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност причинени от злополука; пълна и частична загуба на движими или недвижими имущества; както и разходите, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни. 2..1 Отчитането на застраховка „Гражданска отговорност при притежаване и носене на огнестрелно оръжие” ще се извършва чрез издаване на обща застрахователна полица. Общата застрахователна полица ще се изплати от Възложителя на Изпълнителя, при условията на общата стойност на всички застрахователни премии съгласно ценовата оферта на изпълнителя Възложителят си запазва правото за срока на изпълнение на поръчката, да възлага допълнително сключване на застраховка „Гражданска отговорност при притежаване и носене на огнестрелно оръжие” при увеличаване броя на служителите, ползващи оръжие. При заявка за сключване на нова застраховка размерът на застрахователната премия ще бъде определян съгласно предложените цени в ценовата оферта и отчитането ще става с единична застрахователна полица. Максималния финансов ресурс на Възложителя за този вид застраховка е в размер на 600 лв Преди сключване на застрахователната полица, от възложителя ще бъде предоставен поименен списък на всички служители, които ще бъдат застраховани. Общата предложена цена не следва да надвишава посочения по – горе финансов ресурс на възложителя, а именно: 1500 лв. за застрахговка „Живот и злополука” и 600 за застрахговка „Гражданска отговорност при притежаване и носене на огнестрелно оръжие” или общо сумата от 2100 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Цонево, обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения , които отговарящи на условията за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането и притежаващи леценз за тази дейност, съгласно българското законодателство. Отстраняване на участници от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката. Участниците следва да предложат в ценовата си оферта размер на застрахователна премия за ЕДНА ГОДИНА

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Цонево” , с.Цонево, обл.Варна, ул. „Хр.Трендафилов“ №54 всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа , в срок до 18.12.2014г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. Комуникацията между страните ще се осъществява по ел. път по реда на закона за електронните съобщения и ел. подпис, по пощата чрез писмо с обратна разписка или връчване на участника. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Административни сведения за кандидата, който прави предложението ( по образец) 2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката 4. Лиценз , съответстващ на предмета на поръчката; 5. Ценово предложение . Цената на предложението трябва да окончателна и да се определи на базата на приложените към документацията образец на ценово предложение. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя в техническата спецификация и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 6. Декларация за запознаване с условията в документацията по приложен образец СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 19.12.2014г. от 14.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна , ул.”Хр.Трендафилов” №54. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2014