Версия за печат

BG-село Струмяни

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Струмяни, пл. "7-ми Април" № 1, За: Мариела Андреева Кръндарова, България 2825, село Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Място/места за контакт: село Струмяни

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-154-op8.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хляб и хлебни изделия и перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на Домашен социален патронаж, с. Струмяни, ОДЗ „Патиланци“, с. Микрево и Дом за възрастни хора с психични разстройства, с. Раздол.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са прогнозни, съгласно приложените технически спецификации за съответната обособена позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

51069 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Домашен социален патронаж, с. Струмяни,Обединено детско заведение “Патиланци”, с. Микрево, Дом за възрастни хора с психически разстройства, с. Раздол

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът на изпълнение на тази обществена поръчка е 18 месеца, считано от датата на подписване на договора. Ежедневно ще се доставят хранителните продукти от обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия” до 07.00 часа на следващия работен ден, последващ деня на подаване на заявката. Продуктите и консумативите от обособена позиция № 2 „Перилни и миещи препарати” ще се доставят след подадена заявка от съответното заведение в срок от 48 часа. При доставките за за отделните видове продукти трябва да бъдат спазени изискванията, посочени в техническата спецификация. Всяка доставка да бъде удостоверена с документ за датата на производството на съответния продукт и срока на годност. За всички хранителни продукти трябва да бъдат спазени изискванията за качество, стандартите на съответните производители и действащите нормативни актове в Република България, уреждащи материята от сферата на производство, предлагане и транспортиране на хранителните продукти в страната. При всяка доставка на видовте продукти се изготвя стокова разписка за получените количества, към която се прилагат съпроводителните документи за качество, срок на годност и произход на доставените стоки. Срокът на годност на всички продукти в деня на доставка трябва да имат остатъчен срок на годност не по-малко от 80% от целия им срок на годност, посочен от производителя.Ценообразуване:Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая и изписани с цифри и с думи. Заплащането на доставените стоки ще става по банков път в български лева с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя отложено до 60 календарни дни, след извършената доставка, придружена със сертификат за качество и произход на доставените продукти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, документи и всичко свързано с настоящата публична покана , може да се намери на официалния сайт на община Струмяни, секция: Профил на купувача, Публични покани:http://www.strumyani.org/subsection-154-op8.html

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2014