Версия за печат

BG-гр. Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: Гинка Тужарова, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-023.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС” Подробна информация за вида и количеството на лекарствените продукти и санитарно-хигиенните материали e посоченa в Техническата спецификация – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33690000

Описание:

Разни медикаменти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробна информация за вида и количеството на лекарствените продукти и санитарно-хигиенните материали e посоченa в Техническата спецификация за обществената поръчка – Приложение № 1, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да имат на разположение аптека/и на територията на гр. Сливен.Участниците са длъжни да предоставят на Възложителя лекарствени средства, разрешени от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Участниците са длъжни да предоставят на Възложителя лекарствени продукти, чиито опаковки и листовки са в съответствие с издаденото разрешение за употреба при условията и реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Участниците са длъжни да предоставят на Възложителя лекарствени продукти само от производители, вносители или търговци на едро, получили разрешение за извършване на тази дейност по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.Участниците са длъжни да блокират и да изтеглят лекарствените продукти предоставени на Възложителя показали несъответствие с изискванията за качество, безопастност и ефикастност по реда, определен в наредба по чл. 274, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.Лекарствените продукти, предназначени за лечение на хора следва да се предлагат за употреба в окончателна опаковка.Окончателната опаковка на лекарствените продукти се състои от първична и/или вторична опокавка и листовка. По възможност за лекарствени продукти, които се изписват в съвсем малки количества да се предоставят в първична опаковка (1 ампула, 1 флакон, 1 блистер и т.н).Опаковките на лекарствените продукти да бъдат с ненарушена цялост.Данните и листовките да бъдат на български език.Срокът на годност на всеки лекарствен продукт да е ясно четлив.Да се посочи в дни, месеци най- малкия срок на годност на лекарствените продукти. За лекарствени продукти , чийто срок на годност изтича за време по – малко от 1 (един) месец доставчика задължително се консултира за времето на приложение преди да го предостави.Предоставените лекарствени продукти за спешните шкафове следва да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 6 (шест) месеца от датата на продажба.Във всяка фактура задължително се вписват серия, срок на годност и номерата на разрешителните за употреба.Закупуването на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали ще се извършва от аптеката/ите на участника определен за изпълнител. Участникът определен за изпълнител е длъжен да поддържа в наличност лекарствените продукти посочени в Техническата спецификация за обществената поръчка – Приложение № 1. При липса на лекарствен продукт участникът определен за изпълнител следва да го достави в аптеката във възможно най-кратък срок, но не повече от 24 часа. Лекарствен продукт посочен в Техническата спецификация за обществената поръчка – Приложение № 1 може да бъде заменен с друг аналогичен при спирането на производството му и/или при непредвидени обстоятелства, обосновани документално.Предложените цени от участника определен за изпълнител на лекарствените продукти посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1 и Ценовото предложение - Образец № 3 няма да бъдат променяни до края на срока на договора. При доказана необходимост от закупуване на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали, които не са включени в Техническата спецификация единичните цени на същите ще се определят с допълнително споразумение и ще останат непроменени до края на договора.Количествата и видовете на лекарствените продукти и санитарно – хигиенните материали са ориентировъчни. Според нуждите на Възложителя могат да бъдат закупени по-малко или повече количества и/или да не бъдат закупени някои видове.В офертата си участника представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Подробна информация за документа се съдържа в документацията за участие.Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Обр №2;4.Ценово предложение-Обр №3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Обр №4, от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка–Обр №5.Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Мин. изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката.Заб:Еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката е доставка на лекарствени продукти.7.Заверено копие на Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, по чл.228,ал.1 от ЗЛПХМ;Мин. изисквания:Всеки участник трябва да притежава Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, по чл.228,ал.1 от ЗЛПХМ.8.Заверено от участника копие на лиценз за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл.3,ал.2,т.2 и 3 от ЗКНВП;Мин. изисквания:Всеки участник трябва да притежава лиценз за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл.3,ал.2,т.2 и 3 от ЗКНВП.9.Декларация свободна форма, че участникът има валиден договор с НЗОК;Мин. изисквания: Всеки участник трябва да има валиден договор с НЗОК;10.Декларация свободна форма,че участникът има на разположение аптека/и на територията на гр. Сливен;Мин. изисквания:Всеки участник трябва да има на разположение аптека/и на територията на гр. Сливен.11. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–своб. форми. Заб:Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ–своб. форма удостоверяващ обстоятелството. 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Обр №6;13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Общ. поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет и средства от ЕС.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги- деловодство,Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите:19.12.2014 г.,16:00ч, в стая №19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди скл. на договор класираният на първо място у-к, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обст. по чл.47,ал.5 от ЗОП. Публ. пок., документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача -http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-023 .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2014