Версия за печат

BG-с.Ружинци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, с.Ружинци, ул. "Георги Димитров" № 31, За: Евтим Иванов Евтимов, РБългария 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Евтим Иванов Евтимов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=7.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ с ОЛБ - с.Дреновец, ЦДГ в селата Дреновец, Бело поле, Ружинци и Чернo поле през 2015. Хранителните продукти ще се доставят в посочените обекти на база периодични заявки. Продуктите да отговарят на изискванията на Закона за храните, БДС и БАБХ, задължително да са придружени от сертификат за качество, произход и годност от производителя. Доставките следва да се осъществяват, съгласно изискванията на Възложителя и техническите спецификации, посочени в документацията: - задължително придружени от сертификати за произход и качество, да имат означена дата на производство и означен срок на годност; - опаковката на хранителните продукти да отговаря на изискванията на Закона за храните и Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните и да гарантира възможността им за съхранение при обичайните за вида продукт условия; - с превоз на изпълнителя до складовете на съответното заведение, подало заявката. Колите трябва да притежават валидни разрешителни за превоз на хранителни продукти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000 (EA02, EA29) , 15100000, 15300000, 15500000, 15810000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (За деца , За хора )
Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По количествена сметка приложена в документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

общ.Ружинци, обл. Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие при изготвяне на офертата и да се придържат точно към условията, обявени от Възложителя. Офертата (Образец № 1) и приложенията към нея се изготвят по образците в поканата. 1. Справка Административни сведения (в оригинал) - (Образец № 2); 2. Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР(подпис и печат на кандидата). 3. Заверено копие от документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същата не е регистрирана; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (в оригинал) - (Образец № 3); 5. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП (в оригинал) - (Образец № 4); 6. Декларация от подизпълнител за съгласие на участие в поръчката - Образец № 5 (ако е приложимо); 7. Доказателства за технически възможности за изпълнение на поръчка, а именно: - Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка(Образец № 6); За доставки с еднакъв или сходен предмет ще се считат доставки на хранителни продукти от посочените в настоящата поръчка. - Списък на наличните (собствени или наети) транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти и копия на удостоверенията за регистрацията им, заверени от участника. Ако транспортните средства са наети, то срока на договора за наем следва да е не по-малък от срока на договора за възлагане на поръчката (Образец № 7; - Документи, доказващи регистрация на обект за производство или за търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за храните - копия, заверени от участника. Минимални изисквания към участниците: - Наличие на минимум 4 /четири/ изпълнени доставки на хранителни продукти еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата ; - Наличие на минимум 1 /един/ брой специализирано транспортно средство, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за превоз на храни; 8. Декларация за приемане условията на проекта на договора -(Образец № 10); 9. Техническо предложение – по образец (Образец № 8); 10. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образец(Образец № 9); 11. Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП по образец(Образец № 11). Преди сключване на договора се внася гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и условията на чл. 101е от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

І. Техническата оценка /Т.О./: 1. Срок за подмяна в случай на рекламация /К1/– тежест 0,300; 2. Срок на доставка /К2/ – тежест 0,400; 3. Остатъчен срок на годност /К3/ - тежест 0,300. ІІ. Икономическата оценка /И.О. - 1.00 ІІІ. Комплексната оценка : К.О.=Т.О.*40% + И.О.*60%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, допълнителните указания и образците на документите са публикувани на профила на купувача /обществени поръчка/ на интернет адреса на Възложителя община Ружинци – http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. Публичното отваряне на офертите ще е на 22.12.2014г – 11.00 часа в заседателната зала на Община Ружинци.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2014