Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично консултативен центрър 4 ЕООД ВАРНА, бул.Цар Освободител 100, За: Радка Панайотова, България 9002, Варна, Тел.: 052 648172, E-mail: dkc_4varna@abv.bg, Факс: 052 648174

Място/места за контакт: Деловодство каб.101

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkc4varna.com.

Адрес на профила на купувача: www.dkc4varna.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ДКЦ 4 Варна „ЕООД, гр.Варна

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09310000

Описание:

Електрическа енергия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество за срока на договора: до 450 MWh

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДКЦ-4 Варна ЕООД

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

До участие се допускат кандидати, които отговарят на изискванията на чл. 9 и чл. 47 ал. 1, т.1 до т.4 , чл. 47, ал. 2,т.1,т.4,т.5 и ал. 5 от ЗОП, чл. 48 ал. и ал.2 от ЗОП при спазване на условията на чл.47, ал.9 и ал.10, както и притежаващи разрешение съгласно нормата на чл.49, ал.2 от ЗОП за извършване на съответната дейност, за доставката на която участват в процедурата, като представят документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на посочените обстоятелствата и при условията на чл.47, ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1-5 от ЗОП, както и изискванията посочени в обявлението по ал. 2,т.1-5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Участникът следва да е лицензиран като търговец на електрическа енергия съгласно чл.39 във връзка с чл.69 и чл.69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група и следва да представи копие от лицензията си. При промяна в обстоятелствата по чл.47 от ЗОП участниците са длъжни да уведомят възложителя в законовия срок от настъпването им. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2. При представяне на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 с декларацията по чл. 47, ал. 9. Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по ал. 1 в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или 2. извлечение от съдебен регистър, или 3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците следва да представите списък на доставките които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга, а именно: удостоверение, издадено от получател на доставка на услуга от участника. И съгласно документацията

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. В случай, че представеното „Техническо предложение” или „Ценово предложение” е със съдържание, различно от съдържанието на образците по т. V. или респ. т. VI. и условия, които противоречат на условията по документацията за участие в процедурата, се счита, че офертата не отговаря на условията на Възложителя. В тези случаи участникът се отстранява от процедурата; 2. Изпълнителят се избира по критерий икономически най-изгодна оферта при следните показатели: КО = С + Т, където С – оценка на ценовото предложение Т – оценка на техническото предложение (икономическа стабилност на балансиращата група) Ценово предложение: С = Сmin/Cn * 70, където С – оценка на ценовото предложение на участника Сmin – най-ниска предложена цена от участник без ДДС Cn – цената, предложена от конкретния участник Тежест: 70% Предлагана цена за MWh (С) – стойността на критерия се изразява с цифра, представляваща съотношение между предложената най-ниска цена за MWh, предложена от участник в процедурата към предложената цена на всеки един от участниците, умножена с тегловен коефициент 70. Участникът предлага цена на MWh нетна активна електрическа енергия, с включени разходи за балансиране, без включени ДДС, цена на задължения към обществото и акциз. Техническо предложение: Т = Тn/T max * 30, където: Т – икономическа стабилност на балансиращата група – оценяват се броят членове в балансиращата група Тn – брой членове в балансираща група на конкретния участник (документ, издаден от ЕСО ЕАД) T max – максимално посочения брой членове в балансираща група. Тежест: 30% Икономическа стабилност на балансиращата група – Брой членове в балансираща група на участника (Т) – критерия се изразява с цифра, представляваща съотношение между посочения в издаден от ЕСО ЕАД документ за удостоверяване броя членове в балансиращата група на конкретния участник към максимално посочения брой членове в балансираща група, умножен с тегловен коефициент 30.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/01/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложения и образци за предмета на поръчката се намира на адрес: http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php?read=7

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/12/2014