Версия за печат

BG-град Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Добричка, ул. „Независимост“ №25, За: Наташа Захариева Венева, Р България 9300, град Добрич, Тел.: 058 601311, E-mail: obdhtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dobrichka.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на нарязани дърва и брикети за целодневни детски градини, Домашен социален патронаж, Автопарк - община, кметства и кметски наместничества

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09000000, 09100000, 09110000

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Твърди горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема се определя от периодични заявки на възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Целодневни детски градини, Домашен социален патронаж, автопарк - община, кметства и кметски наместничества

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да се представи в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Административни сведения за участника /Приложение №1/. 3. Оферта за участие /Приложение №2/. 4. Техническо предложение /Приложение №3/. 5. Ценово предложение /Приложение №4/. 6. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /Приложение №5/. 7. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Приложение №6/. 8. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /Приложение №7/. 9. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора /Приложение №8/. 10. Проект на договора /Приложение №9/. 11. Документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код 12. Декларация и списък за разполагаем квалифициран персонал. Участникът в обществената поръчка следва да разполага с всички необходими за изпълнението на доставката превозни средства и персонал, които да притежават необходимата квалификация и опит за изпълнението на поръчката, качествено и в срок, за което прилага документи. Допълнителни условия Възложителят ще наблюдава и контролира изпълнението на доставката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата да бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в документацията на адрес www.dobrichka.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2014