Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище "Петко Рачев Славейков", бул. "Вл.Варненчик" № 80, За: Севдалина Жекова, Република България 9000, Варна, Тел.: 0879 835034, E-mail: ou_slavejkov@abv.bg

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.slaveykov.com/uchilishte/profil-na-kupuvacha.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на закуска и /или плод за подпомагане храненето на учениците от ПГ и І - ІV клас

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15811300, 15811511, 15821000, 03222110, 03222200, 03222320

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Кроасани
Приготвени сандвичи
Хлебни и сладкарски печени продукти
Тропически плодове
Цитрусови плодове
Ябълки, круши и дюли


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Броят на заявените закуски се определя в зависимост от броя на децата и учениците за периода на изпълнение на договора, както и от броя на учебните дни за периода на действие на договора, както и от броя на учебните дни за периода на действие на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46872 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основно училище "П.Р.Славейков", гр. Варна, бул. Владислав Варненчик №80

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Закуските да отговарят на всички изисквания на националното и европейското законодателство. Всяка доставена закуска да бъде етикетирана и маркирана, придружена от търговски документ или сертификат за годност, качество и произход. Участникът да има технически възможности за осигуряване на заявеното количество закуски и да притежава собствено или наето транспортно средство, регистрирано в РЗИ или БАБХ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата: Комплексна оценка - КО = П ц + П а+ П с, където1. Предложена цена / П ц / - с максимална относителна тежест в комплексната оценка – 40. Максималната относителна тежест получава офертата с предложена най-ниска цена – 40 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: Ц min П ц = ----------------- х 40, където : Ц n “Цmin” е най-ниската предложена цена ; “Цn” е цената на съответния участник; “40” е относителното тегло на показателя. 2. Асортимент на предлаганите плодове, и/или закуски / П а / - с максимална относителна тежест в комплексната оценка – 30. Максимална относителна тежест получава офертата с предложен най-голям брой на асортимента от плодове, мляко/млечни произведения и/или закуски – 30 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-богатия асортимент по следната формула: А n П а = ----------- х 30, където : A max “An” е брой на асортимента от предлагани плодове и закуски на съответния участник; “Amax” е най-големия брой асортимент от предлагани плодове и закуски. “30” е относителното тегло на показателя. 3. Срок за реакция след рекламация / П с / - с максимална относителна тежест в комплексната оценка – 30. По този показател се оценява бързината на доставка на плодове, мляко/млечни произведения и/или закуски – 30 точки при направена рекламация от страна на Възложителя за несъответствие с техническите спецификации и договорните условия. Времето за реакция след рекламация се посочва в минути в Офертата /Образец 1/ и не може да бъде по-малък от 30 /тридесет/ и повече от 90 /деветдесет/ минути. Максимална относителна тежест получава офертата с предложен най-кратък срок за реакция след рекламация – 30 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за реакция след рекламация по следната формула: С min П с = ----------- х 30, където: С n “Сmin” е най-краткия срок за реакция след рекламация, предложен от участник; “Сn” е срокът за реакция след рекламация на оценявания участник. “30” е относителното тегло на показателя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2014